วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

รร.สาธิต มรภ.สงขลา โชว์นิทรรศการผลงานนวัตกรรม Project Approach ระดับปฐมวัย เปิดเวทีน้องๆ หนูๆ นำเสนอองค์ความรู้ที่สนใจ

รร.สาธิต มรภ.สงขลา จัดนิทรรศการผลงานนวัตกรรม Project Approach ระดับปฐมวัย เปิดโอกาสน้องๆ หนูๆ นำเสนอองค์ความรู้ในเรื่องที่สนใจ ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน เด็กได้ลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) พร้อมด้วย อาจารย์พิเชษฐ์ จันทวี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิทยาเขต ผศ.นาถนเรศ อาคาสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานนวัตกรรม Project Approach ระดับปฐมวัย โรงเรียนสาธิต มรภ.สงขลา โดยมี ดร.ขนิษฐ์ สุวรรณคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ ผศ.ดร.กาญจน์กมล สุวิทยารัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ดร.ณัฐพันธ์ วรกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป ผศ.ชนกพร ธีระกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฐมวัยและบ้านสาธิต และคณะครูปฐมวัยให้การต้อนรับ พร้อมนำชมนิทรรศการ ซึ่งเด็ก ๆ โรงเรียนสาธิตฯ ได้เลือกเรื่องที่เด็ก ๆ สนใจมานำเสนอ ดังนี้ บ้านสาธิต เรื่อง ส้มแสนอร่อย , อ1/1 เรื่อง โอ้โห โดนัท , อ.1/2 เรื่อง ผีเสื้อแสนสวย , อ.2/1 เรื่อง คัพเค้ก อ.2/2 เรื่อง ปลาหางนกยูง  , อ.3/1 เรื่อง กังหันต้องลม และ อ.3/2 เรื่อง ปลานิล

ทั้งนี้ การจัดการเรียนรู้แบบ  Project Approach คือการส่งเสริมให้เด็กศึกษาสิ่งหนึ่งสิ่งใดด้วยความลุ่มลึกตามความสนใจ ผ่านกระบวนการคิดและแก้ปัญหาจากตัวของเด็กเอง จนได้คำตอบที่ต้องการเพื่อนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้นำเสนอต่อผู้อื่น โดยมีระยะเวลาในการดำเนินการ 3 ระยะ เท่ากับปริมาณเนื้อหาและเพียงพอต่อความสนใจของเด็ก ส่งผลให้เด็กเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน โดยมีครูเป็นผู้แนะนำและอำนวยความสะดวก โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้ ระยะเริ่มต้นโครงการ (ระยะที่ 1) เป็นขั้นที่เด็กและครูผู้สอนร่วมกันอภิปรายเพื่อหาหัวข้อที่จะทำการศึกษา โดยต้องเป็นหัวข้อตามความสนใจ สามารถบูรณาการได้ ส่งเสริมให้เกิดการทำงานร่วมกัน และเด็กได้ลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง

เมื่อกำหนดหัวข้อได้แล้ว จึงกำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต เนื้อหา และระยะเวลาในการศึกษาในหัวข้อนั้น ๆ เพื่อวางแผนการดำเนินโครงการอย่างเหมาะสม โดยนำประสบการณ์เดิมของนักเรียนที่แสดงออกผ่านผลงานต่าง ๆ มาเป็นข้อมูลในการพิจารณาซึ่งในขั้นนี้มีการดำเนินการ 2 ขั้นตอน คือ กำหนดหัวข้อที่จะศึกษากำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขตเนื้อหา และระยะเวลาในการศึกษา

ระยะดำเนินการ (ระยะที่ 2) เป็นขั้นของการดำเนินกิจกรรมตามแผนที่ได้วางไว้ โดยเน้นให้เด็กร่วมมือกันในการเรียนรู้ เน้นให้เด็กได้ปฏิบัติจริงผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 โดยมีประสบการณ์จากสื่อการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้และวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีคุณครูคอยให้คำแนะนำและคอยดูแลอย่างใกล้ชิด

ระยะสรุปผลโครงการ (ระยะที่ 3) เป็นขั้นของการนำผลที่ได้จากการดำเนินการมาแสดง ผ่านการนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดนิทรรศการ การเล่านิทาน การแสดง หรือ การอภิปราย ซึ่งเด็กจะต้องเป็นผู้เลือกวิธีการ และดำเนินการนำเสนอด้วยตัวเอง ซึ่งทำให้ได้ทบทวนแนวทางในการปฏิบัติ และทบทวนถึงองค์ความรู้ที่ได้จากการดำเนินการตามโครงการอีกด้วย ในการดำเนินงานอยู่ 2 ขั้นตอน คือ สรุปผลที่ได้จากการศึกษา นำเสนอผลการศึกษาที่ได้ ดังจะเห็นได้จากการจัดนิทรรศการผลงานนวัตกรรม Project Approach ระดับปฐมวัยของโรงเรียนสาธิต มรภ.สงขลา ขึ้นในครั้งนี้