วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

รร.บ้านนาใหญ่ จ.สุราษฎร์ธานี จัดพิธีรับพระราชทานพระฉายาลักษณ์

โรงเรียนบ้านนาใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระฉายาลักษณ์ เพื่อนำไปประดิษฐาน ณ ห้องสมุดรัตนปัญญา โรงเรียนบ้านนาใหญ่ โดยมี ดร.ธาวิษ  ถนอมจิตศ์      ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) เป็นผู้เชิญพระฉายาลักษณ์

พร้อมกันนี้ ดร.ธาวิษ ถนอมจิตศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คุณสุชาติ ชวางกูร ผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจเยี่ยมติดตามสถานศึกษาในการจัดการศึกษา และการนำนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ลงสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย นโยบาย Coding For all, นโยบาย Moe Safety Center  มอบโล่เกียรติคุณ แก่ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรที่มีผลงานดีเด่นจนบังเกิดผลดีแก่ทางราชการ ประจำปีการศึกษา 2564 และมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้สนับสนุนด้านการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านนาใหญ่ จ.สุราษฎร์ธานี ในวันที่ 25 มีนาคม 2565