วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ม.ทักษิณ และเครือข่ายสถาบันการศึกษา ร่วมมือกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) พัฒนาศักยภาพครูตํารวจตระเวนชายแดน ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 โครงการพัฒนาครู และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ปี2564 มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยหน่วยวิจัยการเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพสังคมยั่งยืน และศูนย์นวัตกรรมการศึกษาเพื่อความเสมอภาค คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และทีมบริหารคณะศึกษาศาสตร์ ให้การต้อนรับ ทั้งนี้อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ์ และคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร นวัตกรรมการศึกษาตลอดชีวิตบูรณาการครูชุมชน รวมถึงผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.ดร.มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ ได้ให้ข้อมูลรายละเอียดในการดำเนินงานดังกล่าว พร้อมทั้งประชุมหารือร่วมกับคณะทำงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) นำโดย ดร.จักรพรรดิ วะทา ที่ปรึกษา โครงการ อาจารย์นคร ตังคะพิภพ ที่ปรึกษาโครงการ ดร.จิตติมา เจือไทย ผู้จัดการโครงการ และผู้แทนกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่43 พันตำรวจตรี ดร.ชัยชุมพล พิทักษ์ เพื่อหารือเกี่ยวกับความพร้อมของสถาบันเพื่อเตรียมการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพครูตํารวจตระเวนชายแดน ปีการศึกษา2565 และการดําเนินงานโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนปี 2564 โดยการสนับสนุนของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)