วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

ม.ทักษิณ สืบสานสร้างสรรค์และต่อยอดจิตรกรรมวิถีวัฒนธรรมตำบลบ่อยาง – ตำบลเกาะยอ จังหวัดสงขลา ผ่านการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติกับศิลปินแห่งชาติ

ระหว่างวันที่ 10 – 12 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการจิตรกรรมวิถีวัฒนธรรมตำบลบ่อยาง – ตำบลเกาะยอ จังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมแสงสุริยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และหอศิลป์สงขลา อาร์ต เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี  มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นประธานเปิดโครงการจิตรกรรมวิถีวัฒนธรรมตำบลบ่อยาง – ตำบลเกาะยอ จังหวัด สงขลา พร้อมรับมอบภาพวาดและของที่ระลึก จากศิลปินแห่งชาติ และสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรม โดยมี ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ อาจารย์ ดร.ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ พร้อมทีมผู้บริหารและบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับศิลปินแห่งชาติ และผู้เข้าร่วมโครงการฯ

อาจารย์ ดร.จิรโรจน์ ศรียะพันธุ์ ประธานโครงการจิตรกรรมวิถีวัฒนธรรมตำบลบ่อยาง – ตำบลเกาะยอ จังหวัดสงขลา ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดกิจรรมในครั้งนี้ว่า เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน  รวมทั้งครูผู้สอนทางด้านศิลปศึกษาได้ร่วมเรียนรู้ และฝึกประสบการณ์ด้านศิลปะกับศิลปินแห่งชาติ โดยเฉพาะได้รับเกียรติจากวิทยากรโครงการจิตรกรรมวิถีวัฒนธรรมตำบลบ่อยาง – ตำบลเกาะยอ  จังหวัดสงขลา ได้แก่ ดร. กมล ทัศนาชลี  (ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์)  ศาสตราจารย์ เดชา วราชุม (ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์)  อาจารย์ ศราวุธ ดวงจำปา (ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์) อาจารย์อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ (ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์) ให้ความร่วม แนะนำ และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่  10-12 สิงหาคม 2565 มีการแบ่งกิจกรรมเป็นฐานย่อยๆ ในแต่ละวัน ประกอบด้วย

– กิจกรรมในวันที่ 10-11 สิงหาคม 2565 กิจกรรมการฝึกปฏิบัติงานตามกลุ่มกิจกรรม กลุ่มทัศนศิลป์ จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ โดยมุ่งเน้นกระบวนการพัฒนาเทคนิคการสร้างลวดลายการใช้วัสดุธรรมชาติจากลวดลายดั้งเดิมของเกาะยอ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่หลากหลายและผลิตภัณฑ์ประยุกต์ใช้เป็นศิลปหัตถกรรม โดยศิลปินแห่งชาติให้เกียรติเป็นวิทยากร ได้แก่   ดร. กมล ทัศนาชลี: ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์   ศาสตราจารย์ เดชา วราชุม : ศิลปิน  แห่งชาติสาขาทัศนศิลป์   อาจารย์ ศราวุธ ดวงจำปา : ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์    อาจารย์อำมฤทธิ์  ชูสุวรรณ : ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ ณ ห้องประชุมแสงสุริยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

– กิจกรรมวันที่ 12 สิงหาคม 2565 กิจกรรมการอบรมครูศิลปะ โดยการบรรยายและปฏิบัติงานตามกลุ่มกิจกรรม กลุ่มทัศนศิลป์  จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ พัฒนาเทคนิคการสร้างลวดลายการใช้วัสดุธรรมชาติจากลวดลายดั้งเดิมของเกาะยอ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่หลากหลายและผลิตภัณฑ์ประยุกต์ใช้เป็นศิลปหัตถกรรม  ณ หอศิลป์สงขลา อาร์ต เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา วิทยากร โดยศิลปินแห่งชาติให้เกียรติเป็นวิทยากร ได้แก่   ดร. กมล ทัศนาชลี: ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์   ศาสตราจารย์ เดชา วราชุม : ศิลปิน  แห่งชาติสาขาทัศนศิลป์   อาจารย์ ศราวุธ ดวงจำปา : ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์    อาจารย์อำมฤทธิ์  ชูสุวรรณ : ศิลปินแห่งชาติสาขา