วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

ม.ทักษิณ จัดโครงการผู้บริหารพบสื่อมวลชน ประจำปี 2565 (TSU Thanks Press Party 2022)

มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการผู้บริหารพบสื่อมวลชน ประจำปี 2565(TSU Thanks Press Party 2022) เพื่อขอบคุณสื่อมวลชนในจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลา ที่ร่วมนำเสนอข่าวมหาวิทยาลัยทักษิณ ด้วยดีเสมอมา และเพื่อแนะนำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณชุดใหม่ต่อสื่อมวลชนได้รู้จัก และรับฟังทิศทางนโยบายการบริหารงานมหาวิทยาลัยตามหมุดหมายของผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ (รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์)

เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับสื่อมวลชน ในระหว่างวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2565 ณ สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยทักษิณได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 54 ของการสถาปนามหาวิทยาลัย หากจะย้อนเวลากลับไปเมื่อ 54 ปีที่ผ่านมาก่อนที่จะมาเป็นมหาวิทยาลัยทักษิณในวันนี้นั้น มหาวิทยาลัยทักษิณ มีพัฒนาการมาอย่างยาวนาน มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นส่วนหนึ่งของการร่วมผลิตบัณฑิตเพื่อพัฒนาประเทศชาติ และเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้มาอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มต้นจาก เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2511 เราได้เปิดวิทยาลัยวิชาการศึกษา ขึ้นอย่างเป็นทางการ ณ ตําบลเขารูปช้าง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา (ที่ตั้งปัจจุบันของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา) ตามมติสภาวิทยาลัยวิชาการศึกษา ในการขยายการศึกษาระดับอุดมศึกษาไปยังพื้นที่ภาคใต้ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2511 เราจึงถือวันดังกล่าวเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ ภายใต้ปรัชญาของมหาวิทยาลัย “ปัญญา จริยธรรม นำการพัฒนา”

ตลอดระยะเวลา 54 ปี มหาวิทยาลัยได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคม และประเทศชาติแล้วจำนวนกว่า7 หมื่นคน  ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดการเรียนการสอน 14 คณะ ได้แก่ 1) คณะศึกษาศาสตร์ 2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3) คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 4) คณะศิลปกรรมศาสตร์ 5) คณะนิติศาสตร์ 6) คณะวิทยาศาสตร์ 7) คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 8) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 9) คณะพยาบาลศาสตร์ 10) คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 11) คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ 12) วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 13) วิทยาลัยนานาชาติ 14) บัณฑิตวิทยาลัย

 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้เปิดสอนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปัจจุบันมี 2 รุ่น แล้ว นักเรียนทั้งหมด 314 คน สำหรับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นสถานศึกษาต้นแบบในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีคุณภาพ ในสังคมพหุวัฒนธรรมสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และสอดคล้องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งยังเป็นแหล่งวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ทางการศึกษา ที่นำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แนวคิดการดำเนินงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณเป็นโรงเรียนเฉพาะทางที่มีคุณภาพสูง และ เป็นโรงเรียนกึ่งประจำ ซึ่งมีทั้งระบบประจำหอพัก และ ระบบเดินทางไป-กลับ ในกรณีที่นักเรียนและผู้ปกครองมีภูมิลำเนาและพักอาศัยในพื้นที่อำเภอป่าพะยอม และ สามารถเดินทางไป-กลับได้สะดวก ที่เหลือขอให้เป็นนักเรียนประจำหอพักของมหาวิทยาลัยทั้งหมด โดยทางโรงเรียนจะดำเนินการเติมเต็มทักษะที่สอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพิ่มเติม