วันจันทร์, 26 กุมภาพันธ์ 2567

ม.ทักษิณ จัดเสวนาออนไลน์และMOU “ทิศทางพืชสมุนไพรไทย เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัทลุงและเศรษฐกิจชาติ”

วันที่ 27 ธันวาคม  2564 คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดการเสวนาออนไลน์เรื่อง “ทิศทางพืชสมุนไพรไทย เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัทลุงและเศรษฐกิจชาติ” โดยมีผู้ร่วมเสวนา นายณฤทธิ์ บุญชัย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง นายโกศล ตาลทอง นายกสมาคมพืชกระท่อมแห่งประเทศไทย นายสมคิด สงเนียม ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุง นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง รองศาสตราจารย์ ดร. ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ผู้ดำเนินการเสวนา

นอกจากนี้ยังมีพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ “ศูนย์พัฒนาพืชกระท่อมจีไอ (GI) ภาคใต้ตอนกลางเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจากฐานราก ภายใต้พื้นฐานผู้ประกอบการในระดับชุมชน” ระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณ กับสมาคมพืชกระท่อมแห่งประเทศไทย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุง การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุงและลงนามความร่วมมือทางวิชาการ “ศูนย์เรียนรู้และรวบรวมพันธุกรรมพืชสมุนไพรอัตลักษ์ภาคใต้” ระหว่าง มหาวิทยาลัยทักษิณ กับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุง การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ดร.สุรศักดิ์ คชภักดี คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน เป็นตัวแทนลงนามมหาวิทยาลัยทักษิณซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Live ทางเพจคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
รับชมย้อนหลังได้ที่ https://fb.watch/a9e_3ANL18/