วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

ม.ทักษิณ จัดตั้งศูนย์พักคอย(Community Isolation)ของอำเภอป่าพะยอม ณ วิทยาเขตพัทลุง ลดวิกฤตขาดแคลนเตียง และแบ่งเบาภาระบุคลากรทางการแพทย์

อาจารย์ ดร.สุชาติ สุขสถิตย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต พัทลุง ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) ของอำเภอป่าพะยอม ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เพื่อเป็นการช่วยเหลือชุมชน และสนองนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการลดวิกฤติเตียงที่ไม่เพียงพอกับผู้ติดเชื้อฯ ในปัจจุบัน และแบ่งเบาภาระบุคลากรทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จึงให้ความอนุเคราะห์สถานที่ภายในวิทยาเขตพัทลุงเป็นศูนย์พักคอย (Community Isolation) ของอำเภอป่าพะยอม โดยใช้หอพักอินทนิล 5 เป็นศูนย์พักคอยและหอพักอินทนิล 2 เป็นสำนักงานของแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สำหรับแนวทางในการรับผู้ติดเชื้อฯ เข้ารับการดูแลรักษา ในศูนย์พักคอยนั้น จะรับเฉพาะผู้ที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่อำเภอป่าพะยอม ซึ่งเป็นผู้ที่ตรวจหาเชื้อโดยการตรวจคัดกรองด้วย Antigen Test Kit (ATK) และมีผลเป็นบวก โดยไม่มีอาการ หรือมีอาการเล็กน้อย (สีเขียว) ระหว่างที่อยู่ในศูนย์พักคอย หากผู้ติดเชื้อฯ มีอาการดีขึ้นจนหายเป็นปกติแล้วก็สามารถกลับบ้านได้ แต่หากพบว่า  มีอาการมากขึ้นก็จะพิจารณาส่งต่อไปยังสถานพยาบาลรักษา และยืนยันการติดเชื้อด้วยวิธี RT-PCR ตามแนวทางการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ต่อไป ทั้งนี้ จะมีทีมแพทย์ พยาบาลจากโรงพยาบาลป่าพะยอม และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าพะยอม ดูแลและประเมินอาการผู้ติดเชื้อฯ อย่างใกล้ชิด โดยมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเข้มงวด

สำหรับศูนย์พักคอย (Community Isolation) ของอำเภอป่าพะยอม เปิดใช้ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป สามารถรองรับผู้ป่วยในเฟสแรกได้ จำนวน 35 เตียง มีคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานคณะทำงานด้านวิชาการและนวัตกรรม มีรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต พัทลุง  เป็นประธานคณะทำงานด้านอำนวยความสะดวกและประสานงาน นอกจากนี้หน่วยงานท้องถิ่นยังร่วมนำของใช้ที่จำเป็นมอบให้ เพื่ออำนวยความสะดวกในศูนย์พักคอยอีกด้วย โดยศูนย์พักคอยแห่งนี้ ทางด้านนายอำเภอป่าพะยอม พร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอป่าพะยอม ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรป่าพะยอม และผู้นำท้องถิ่น ทั้ง 4 ตำบล ได้เข้าหารือกับรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต พัทลุง เพื่อขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เป็นศูนย์พักคอย (Community Isolation) ของอำเภอป่าพะยอม เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อฯ ที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการเล็กน้อย (สีเขียว) ที่อาศัยในพื้นที่อำเภอป่าพะยอม และที่ประสงค์เดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อเข้ารับการดูแลรักษา ซึ่งการจัดตั้งศูนย์พักคอยดังกล่าว จะช่วยแยกตัวผู้ติดเชื้อฯ ออกจากบ้านพักอาศัยและชุมชน ทำให้ลดอัตราการเสียชีวิต และป้องกันการแพร่ระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้ง มีความพร้อมของระบบรักษาความปลอดภัย และความเหมาะสมทางด้านระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ไม่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดออกนอกชุมชน