วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

ม.ทักษิณ จัดงานเปิดตัวหนังสือ “เรื่องเล่าจากชุมชน” ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ

เมื่อวันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565 ฝ่ายสื่อสารองค์กรร่วมกับสํานักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดงานเปิดตัวหนังสือ “เรื่องเล่าจากชุมชน” ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ณ ห้องราชพฤกษ์ ทักษิณาคาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเป็นประธานเปิดงาน

สำหรับกิจกรรมภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณศิริวร แก้วกาญจน์ กวี/นักเขียนรางวัลซีไรต์ พ.ศ. 2564 จากผลงานนวนิยายเรื่อง “เดฟั่น” ปาฐกถาพิเศษ “พลังของเรื่องเล่า ตัวตนของชุมชน” และในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้มอบของที่ระลึกและดอกไม้แสดงความยินดีกับองค์ปาฐก ในนามของมหาวิทยาลัยทักษิณ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการเสวนา “กว่าจะเป็นเรื่องเล่าจากชุมชน” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ จันทร์แดง อาจารย์ประจําสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายปรเมศวร์ กาแก้ว นักวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ นางสาววริยา มุขตา นวัตกรชุมชนตําบลปรางหมู่ อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง นางสาวปุนยาพร สุวรรณวงศ์ นวัตกรชุมชนตําบลแม่ขรี อําเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง และมี ดร.บัณฑิต ทองสงฆ์ รักษาการแทนรองผู้อํานวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ เป็นผู้ดําเนินรายการ

นอกจากนี้มีการส่งมอบหนังสือ “เรื่องเล่าจากชุมชน” ให้แก่นักเล่าเรื่องแต่ละตําบล จำนวน 65 คน โดยแยกเป็นแต่ละอำเภอ หลังจากนั้นมีการอ่านบทกวี จาก คุณศิริวร แก้วกาญจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ จันทร์แดง รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ คุณปรเมศวร์ กาแก้ว และปิดท้ายกิจกรรมด้วยการแสดงดนตรีจากนวัตกรชุมชน