วันจันทร์, 2 ตุลาคม 2566

“ม.ทักษิณ”รีแบรนด์ใหม่เตรียมพร้อมเคลื่อนเปลี่ยนสู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปรับตัวรีแบรนด์ภาพลักษณ์ใหม่ เตรียมพร้อมองค์กรก้าวสู่มหาวิทยาลัย นวัตกรรม สังคม ตอบโจทย์การขับเคลื่อนสู่อนาคตและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร เริ่มทันที 25 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

วันที่ 25 มกราคม 2566 ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดงาน “TSU Rebrand Grand Opening” ณ หอเปรมดนตรีมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และพร้อมเปิดให้รับชม Live สด ผ่านเพจ We TSU โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมทีมผู้บริหาร ร่วมเปิดตัวแบรนด์ใหม่ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์การปรับโฉมมุ่งสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมระดับ แนวหน้าของประเทศ ภายในปี 2567” ส่วนกิจกรรมต่อยอดของงานรีแบรนด์ มหาวิทยาลัยทักษิณจะมุ่งเน้นกิจกรรม TSU Move เคลื่อน เปลี่ยน สู่อนาคต

ซึ่งจะเป็นเบ้าหลอมค่านิยมหลักมหาวิทยาลัยทักษิณ คือความคิด ความเชื่อ ความฝืน แรง บันดาลใจ และ วิถีหล่อหลอมที่ตกผลึก เป็นวัฒนธรรมร่วมแห่งมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่พร้อมก้าวสูงวิสัยทัศน์และ ยุทธศาสตร์และ หมุดหมาย ด้วยความม มุ่งมั่น แน่วแน่และศรัทธา ด้วยการหล่อหลอมค่านิยมและสร้างวัฒนธรรม องค์กร เพื่อ ขับเคลื่อน สู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมชั้นแนวหน้าของประเทศ เป็นที่พึ่งของสังคมด้วยความรัก และความ รับผิดชอบอันยิ่งใหญ่จากรากสู่โลก (Glocalization) ดังปรัชญาของมหาวิทยาลัยทักษิณ “ปัญญา จริยธรรม นําการ พัฒนา” โดยมีความหมาย จากอักษรย่อ TSU ดังนี้ T : Talent มีปัญญาปฏิบัติการ S : Synergy สานพลังสู่ ความสําเร็จ U : University for Change สร้างสรรค์สังคม ซึ่งได้กําหนดแนวทาง การสร้างเบ้าหลอม TSU Move เพื่อสื่อสาร ถ่ายทอด และนําค่านิยมและ วัฒนธรรมองค์กรสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์และหมุดหมายของมหาวิทยาลัย สร้างกล ไก การขับเคลื่อนระบบนิเวศขององค์กรสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมระดับแนวหน้าของประเทศผ่าน ความคิด ความเชื่อ ความฝัน แรงบันดาลใจ และวิถีหล่อหลอมที่ตกผลึกเป็นวัฒนธรรมร่วมแห่งมหาวิทยาลัย ทักษิณ กําหนดกลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมโครงการสร้างเบ้าหลอมภายใต้หลักสูตรและกระบวนการ TSU Move Boot Camp ประกอบด้วย 4 หน่วยการเรียนรู้ คือ Get To Know TSU : รู้จักตัวเอง รู้จักองค์กร ค้นหาต้นทุน วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์และ หมุดหมาย Talent : การเปลี่ยนแปลงคือความท้าทาย Synergy : สานพลังสู่ ความสําเร็จ และ University for Change : สร้างสรรค์สังคม ทั้งนี้คาดหวังว่าบุคลากรจะมีความเข้าใจ เกี่ยวกับนิยามและ แนวคิดของนวัตกรรมสังคม ทิศทางนวัตกรรมสังคมของมหาวิทยาลัยทักษิณ การสร้างเครือข่ายการทํางานทาง สังคมบริบทของสังคม รวมถึงรับรู้และเข้าใจถึงคุณลักษณะของ University for Change หรือมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม