วันจันทร์, 4 ธันวาคม 2566

ม.ทักษิณต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยมาเลเซียเปอร์ลิส (UniMAP) ประเทศมาเลเซีย ในโอกาสเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยและหารือการพัฒนานิสิตร่วมกัน

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรไทย ศิริสาธิตกิจ รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ขวัญจิตต์ สุวรรณนพรัตน์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ ดร. นำโชค บัวดวง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์ ร่วมต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยมาเลเซียเปอร์ลิส (UniMAP) ประเทศมาเลเซีย ในโอกาสเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการพัฒนานิสิตร่วมกัน