วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

มอ.ว.เปิดงานวิชาการ มอ.ว.ครั้งที่ 1 “มอ.ว.ร่วมสร้าง ครูนักวิจัย” เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ทศวรรษที่ 21 “สังคมความรู้” และต่อยอดการพัฒนาของนักเรียนต่อไป

โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จัดกิจกรรมงาน เวทีวิชาการ มอ.ว.ครั้งที่ 1 “มอ.ว. ร่วมสร้าง ครูนักวิจัย” ก้าวย่างสู่ทศวรรษที่ 3 มอ.ว. การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมี ดร.สุกรี แวมูซอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยรศ.วรัญ ตันชัยสวัสดิ์ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ นายสุชาติ สุขะพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ คณะกรรมการจัดงาน ครู อาจารย์จากสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

โดยการจัดงานเวทีวิชาการ มอ.ว. ครั้งที่ 1 มอ.ว.สร้างครูนักวิจัย ก้าวย่างสู่ทศวรรษที่ 3 มอ.ว. เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย และผลงานวิชาการของคณะครูโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ คณะครูจากสถาบันศึกษา ทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งผลงานของสถานศึกษาต่างๆ ทั้งภายในจังหวัดและส่วนภูมิภาค อีกทั้งยังเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการของคณะครูสู่สาธารณชน ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาไทยต่อไป เพราะการศึกษาไทยเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างคน สร้างสังคม และสร้างชาติให้เจริญรุ่งเรือง เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนสามารถดำรงชีวิตร่วมกันกับบุคคลอื่นในสังคม ได้อย่างมีความสุขท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกในทศวรรษที่ 21 หรือเรียกว่า “สังคมความรู้”

ดร.สุกรี แวมูซอ ผอ.สถานศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลากล่าวว่า วันนี้เราได้ส่งเสริมสนับสนุนผู้วิจัยในระดับพื้นที่ ซึ่งเวทีของผู้วิจัยระดับคุณครูเรายังมีอยู่น้อย ฉะนั้นการจัดงานเวทีวิชาการในวันนี้ซึ่งเป็นครั้งแรกของโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์นับเป็นสิ่งที่ดี และน่าสนับสนุนต่อไป เนื่องจากเวทีของคุณครู มีพื้นที่ในการนำเสนอ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เผยแพร่ข้อมูลมีจำนวนไม่มากนัก ก็หวังว่าเวทีนี้จะทำให้คุณครูยกระดับงานวิจัยของเรา และสามารถนำไปเผยแพร่ยกระดับที่สูงที่ขึ้นในอนาคตได้ นี่คือสิ่งที่เราภูมิใจในงาน ถ้าเราสามารถจัดงานในปีนี้ได้สำเร็จ ซึ่งเราเห็นว่าผู้มาร่วมงานในวันนี้มี 500 คน ปีต่อไปจะเป็นงานที่ใหญ่กว่านี้ และสามารถจะช่วยให้งานเผยแพร่ของคุณครู โดยเฉพาะงานวิจัยสู่สาธารณชนได้ดีขึ้น และปีหน้าก็จะสามารถจัดกิจกรรมนี้ได้อีก

ด้านนายสุชาติ สุขะพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ จริงๆแล้วคุณครูในสงขลาเองมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ การสร้างขบวนการและการส่งเสริมนักเรียนได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะจังหวัดสงขลาเองเป็นจังหวัดที่เป็นฮาฟทางการศึกษา เพราะที่นี่ที่มหาวิทยาลัยถึง 5 มหาวิทยาลัย เฉพาะโรงเรียนมีมากกว่า 200 โรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนเอกชนเรามีประมาณ 167 โรงเรียนในจังหวัดสงขลาเอง ตรงนี้เราเล็งเห็นแล้าว่าคุณตรูในจังหวัดสงขลา ท่านสามารถผลิตนวัตกรรมทางการศึกษา และสร้างผลงานการวิจัยทางการศึกษา ซึ่งจะนำไปต่อยอดและพัฒนาขบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งผลถึงนักเรียนต่อไป

เบื้องต้นผมคิดว่าเป็นความคาดหมายที่เราตั้งใจไว้ เพราะวันนี้เราได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทางการศึกษาจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจากโรงเรียน ทั้งภูมิภาคจากภาคใต้ซึ่งเรามาจาก 7 จังหวัดด้วยกัน เราถือว่าตรงนี้ ตอนแรกคาดว่าจะอยู่ในเฉพาะจังหวัดสงขลา แต่ปรากฏว่ามีผู้ให้ความสนใจตั้งแต่ ประจวบ ชุมพร ลงมาถึงตรัง สตูล นครศรีธรรมราช นราธิวาส ยะลา และปัตตานี รวมถึงจังหวัดสงขลา ตรงนี้จึงถือว่าเราได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารและผู้ให้ความสนใจ และยังมีผู้ร่วมงานก็ว่า 500 คน

ซึ่งในวันนี้ผู้ที่จะนำเสนองานวิจัย ไม่ว่าจะเป็น Poster Presentation ประมาณ 70 กว่าผลงาน ผู้ที่นำเสนอผลงาน Oral Presentation ทั้งหมด 28 คน ถือว่าวันนี้เราได้รับความร่วมมือ และถือว่าประสบความสำเร็จเกินความคาดหมายที่เราตั้งไว้ จึงขออนุญาตเรียนเชิญคุณครู ทั้งในจังหวัดสงขลา และภูมิภาคใต้ของเราและส่วนกลาง ในปีหน้าเราจัดขึ้นอีกแน่นอนเป็นครั้งที่ 2 และคงมีครั้งต่อไปตามลำดับ เพราะเราเชื่อว่าคุณครูเป็นผู้ที่วางรากฐานทางการศึกษาให้กับเยาวชนของเรา หากคุณครูเราร่วมใจกัน พร้อมใจกันที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำผลงานที่สร้างสรรมาเผยแพร่กัน ตรงนี้จะเป็นการต่อยอดให้กับเพื่อนๆครู และนำไปสู่การพัฒนานักเรียนต่อไป

ซึ่งการจัดงานมอ.ว. ครั้งที่ 1 ในวันนี้ทางสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมกับโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์และกลุ่มเครือข่ายหน่วยงานต่างๆได้ดำเนินถึงความสำคัญของการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ร่วมกันสร้างครูนักวิจัย อีกทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพและเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนในทุกๆด้าน การวิจัยในรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการวิจัยในชั้นเรียน เป็นกิจกรรมสำคัญที่สุดกิจกรรมหนึ่ง ที่ครูผู้สอนและนักเรียนจะได้เรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติได้กำหนด ให้ครูผู้สอนใช้การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรอบรู้ รวมทั้งครูผู้สอนสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ การวิจัยในชั้นเรียนจึงจำเป็นที่ครูผู้สอนทุกคนต้องพึงกระทำตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

พร้อมกันนี้ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ได้ทำการมอบเกียรติบัตรให้แก่คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญการนำข้อเสนอแนะ การนำเสนอภาพบรรยายในการนำเสนอรูแแบบของ Poster Presentation จำนวน 73 ผลงาน รูปแบบ Oral Presentation จำนวน 28 ผลงาน และรูปแบบนิทรรศการ จำนวน 14 ผลงาน