วันจันทร์, 26 กุมภาพันธ์ 2567

มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับคัดเลือกเป็นสถาบันผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น หลักสูตรระดับปริญญาโททางการสอนในประเทศ

สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ประกาศรายชื่อสถาบันและหลักสูตรในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (หลักสูตรระดับปริญญาโททางการสอนในประเทศ) ปีการศึกษา 2564 โดยหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม)สาขาวิชา การวิจัยและประเมิน สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นหนึ่งหลักสูตรที่ผ่านการคัดเลือก

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล  ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ลงนามในประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกสถาบันอุดมศึกษาที่สนใจเข้าร่วมเป็นสถาบันฝ่ายผลิตในโครงการฯ ซึ่งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ได้ดําเนินการคัดเลือกสถาบันฝ่ายผลิตในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (หลักสูตรระดับปริญญาโททางการสอนในประเทศ) ประจำปีการศึกษา 2564 จํานวน 25 หลักสูตร 35 สถาบัน ผลการพิจารณาปรากฏว่า หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถาบันฝ่ายผลิตในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (หลักสูตรระดับปริญญาโททางการสอนในประเทศ) ประจำปี 2564

อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ์ (ประธานผู้รับผิดชอบหลักสูตร) ดร.ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม และดร.เสาวรส ยิ่งวรรณะ ทีมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร กศ.ม.วิจัยและประเมินมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ร่วมให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร กศ.ม.วิจัยและประเมิน ที่ได้รับการคัดเลือกโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นว่า สืบเนื่องจากโครงการดังกล่าว คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติเมื่อวันที่  28  มิถุนายน 2559   มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกคนดี คนเก่ง เข้าศึกษาวิชาชีพครูในสถาบันฝ่ายผลิตที่มีคุณภาพ เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ได้รับการบรรจุให้รับราชการครูในภูมิลำเนาตนเอง และภายหลังการบรรจุในเวลา 3 ปี จะมีการจัดสรรทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทในประเทศ จำนวน 50 ทุน/รุ่น โดยต้องเป็นหลักสูตรระดับปริญญาโททางการสอน แผน ก 2 ที่เน้นการทำวิทยานิพนธ์  ทั้งนี้พิจารณาคัดเลือกจากเกณฑ์คุณภาพอาจารย์ (45%) การบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพ (30 %) และการบริหารหลักสูตรและ ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ 5 ปีย้อนหลัง (  25%)

สำหรับหลักสูตรกศ.ม. การวิจัยและประเมิน ที่ผ่านการคัดเลือกในครั้งนี้ มีจุดเน้นในการนำความรู้ด้านการวิจัยและประเมินไปใช้แก้ปัญหา พัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานวิชาการทั้งในกลุ่มครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป และเชื่อมั่นว่าหลักสูตรนี้จะเป็นนวัตกรรมสำคัญสำหรับครูผู้รับทุน สามารถนำความรู้ไปใช้ต่อยอดการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยทักษิณในฐานะสถาบันฝ่ายผลิตในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (หลักสูตรระดับปริญญาโททางการสอนในประเทศ)  จะเริ่มเปิดรับสมัครนิสิต ในปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป ผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบรายละเอียดเกณฑ์และคุณสมบัติการคัดเลือกผู้รับทุนในโครงการฯ จากประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต่อไป