วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

“มหาวิทยาลัยทักษิณ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ G. bike Company Limited ประเทศเกาหลี

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 – 12.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากรจากวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนาและงานวิเทศสัมพันธ์  ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก G.bike Company Limited ประเทศเกาหลี ในการลงนามความรวมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณและ G.bike Company Limited

สำหรับการลงนามในครั้งนี้ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู รักษาการแทนผู้อำนวยการ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยทักษิณ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Mr. Hoon Sup Jung, Chief Executive Officer โดยมีผู้บริหารของทั้ง 2 สถาบัน ร่วมเป็นสักขีพยาน เพื่อร่วมมือในการพัฒนางานด้านฝึกอบรม งานวิจัย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของอาจารย์และนิสิต รวมถึงการส่งเสริมเทคโนโลยีการจัดการเพื่อการพัฒนาและการประยุกต์ใช้พลังงานสะอาดร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  อีกทั้ง อาจารย์ ดร.ขวัญจิตต์ สุวรรณนพรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  ปาฐกถาเกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศมีความจำเป็นต่อการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ณ ห้อง 18209 ชั้น 2 อาคาร  50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา”