วันจันทร์, 26 กุมภาพันธ์ 2567

มหาวิทยาลัยทักษิณ รวมพลังเดินหน้าต้านโกงทุกรูปแบบ ประกาศนโยบาย No Gift Policy งดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นประธานเปิดโครงการให้ความรู้ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เนื่องในวัน ต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (International Anti-Corruption Day) ณ ห้องประชุมแสงสุริยา ชั้น 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา  โดยได้ร่วมเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านการทุจริต คมออนไลน์ และขอและการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริต กำมือและยกมือขวาทับมือซ้าย   ซึ่งอธิการบดีได้กล่าวนำประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานในมหาวิทยาลัยทักษิณ  สำหรับการจัดโครงการให้ความรู้ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม เพื่อปลูกจิตสำนึก  ปลูกฝังค่านิยมสุจริต และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับผู้บริหารและบุคลากรตระหนักถึงการ ปฏิบัติงานในหน้าที่ ด้วยความสุจริต ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมได้รับเกียรติจาก นายปิยะวัฒน์ คุระพูล ผู้อำนวยการกลุ่มประสานการป้องกันการทุจริต  สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 9  บรรยายหัวข้อเรื่อง “การขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวกับส่วนรวม : กฎหมาย แนวปฏิบัติและสามัญสำนึก” พร้อมกันนี้ร่วมประกาศเจตนารมณ์ เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยทักษิณ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก นอกจากนี้ได้มีการจัดประกวดคลิป Tik Tok ต่อต้านการทุจริต  ซึ่งนายอัลดุลเลาะ พาลาบูเกะ นิสิตคณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ชนะการประกวดคลิป Tik Tok การต่อต้านการทุจริต และเข้ารับรางวัลจากอธิการบดี  สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง หน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมกับ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาเขตสงขลา ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง ฝ่ายสื่อสารองค์กร สภาคณาจารย์และพนักงาน และสภานิสิต ร่วมทั้งคณะผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยจะต้องตระหนักให้ความสำคัญ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบสำหรับการปฏิบัติงานที่ส่งผลให้ปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส ในการสร้างการรับรู้ มีความเข้าใจและไม่มีพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงกับการปฏิบัติงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสจะส่งผลต่อภาพลักษณ์และการประเมินด้าน ITA ของมหาวิทยาลัยทักษิณ และเป็นการยกระดับของมหาวิทยาลัยทักษิณ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ ให้เป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ซึ่งที่ผ่านมามีผลการประเมินเป็นไปในทิศทางที่ดีในทุกๆ ปี ดังนี้ ปี 2561 (83.57) ปี 2562 (87.28) ปี 2563 (88.61) ปี 2564 (90.12) และปี 2565 (98.03) ค่าคะแนนระดับ A เกณฑ์ประเมินอยู่ในระดับดี

นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์  จิตรนิรัตน์ ผู้รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ร่วมกันประกาศนโยบายและมาตรการในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย มุ่งเน้นการสร้างคุณธรรม ความโปร่งใส และความสุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่จากบุคคลภายนอก ผู้มาติดต่อและให้ใช้วิธีการแสดงความปรารถนาดีต่อกันด้วยการใช้บัตรอวยพร หรืออวยพรโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ และประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยร่วมกันประกาศเจตจำนงสูงสุด ดังนี้         

มหาวิทยาลัยทักษิณขอประกาศนโยบายและมาตรการในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย มุ่งเน้นการสร้างคุณธรรม ความโปร่งใส และความสุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

          ขอประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่จากบุคคลภายนอก ผู้มาติดต่อและให้ใช้วิธีการแสดงความปรารถนาดีต่อกันด้วยการใช้บัตรอวยพร หรืออวยพรโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ และขอประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยเจตจำนงสูงสุด ดังนี้

ด้านความโปร่งใส  มีส่วนร่วมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน และแก้ไขข้อร้องเรียน

          ด้านพร้อมรับผิด เมื่อเกิดความผิดพลาด และสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่าการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยจะเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

 ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมีการดำเนินการโดยเป็นธรรมและโปร่งใส เป็นไปตามกระบวนการมาตรฐาน ไม่เลือกปฏิบัติเมื่อได้รับการเสนอเงื่อนไขพิเศษ หรือจูงใจเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ส่วนตน กลุ่ม หรือพวกพ้อง  ร่วมกันสอดส่องและป้องกันการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมิให้มีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่ รวมทั้งสอดส่องและป้องกันการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร มิให้มีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตในเชิงนโยบาย รวมทั้งเอื้อประโยชน์เพื่อแลกเปลี่ยนกับการกำหนดนโยบายหรือการอนุมัติใด ๆ ของผู้บริหาร

ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในมหาวิทยาลัย ปลูกฝังและสร้างวัฒนธรรมทางความคิดให้กับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยให้ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตทั้งปวง มีความละอายหรือเกรงกลัวที่จะกระทำการทุจริต  มีมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึงการดำเนินงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

         ด้านคุณธรรมการทำงานในมหาวิทยาลัย  การปฏิบัติงานที่ชัดเจน ยึดระบบคุณธรรม ความโปร่งใสในการมอบหมายงาน และการบริหารสภาพแวดล้อมในการทำงาน

  ด้านการสื่อสารภายในมหาวิทยาลัย มีการดำเนินการเพื่อให้บุคลากรสามารถทราบถึงนโยบายสำคัญของผู้บริหารระดับสูง เพื่อช่วยกันปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เกิดการพัฒนามหาวิทยาลัย และช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

          ด้านนโยบายและเจตจำนงนี้ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยคณะผู้บริหารและบุคลากรจักรักษาและกระทำทุกวิถีทางเพื่อผดุงและรักษาไว้ซึ่งนโยบายและเจตจำนงอย่างมุ่งมั่นตลอดไป

                    ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2565