วันอังคาร, 26 กันยายน 2566

มรภ.สงขลา เสริมสร้างทักษะฯ ระเบียบการเงินงานคลัง เทียบเชิญวิทยากรกรมบัญชีกลาง-สำนักตรวจเงินแผ่นดิน จ.สงขลา ถ่ายทอดความรู้

งานคลัง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดโครงการ “การเสริมสร้างทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพเกี่ยวกับระเบียบการเงินงานคลัง” ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ zoom โดยมี รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี มรภ.สงขลา เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ งานคลังได้เชิญวิทยากรจากกรมบัญชีกลาง และสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลา ร่วมบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบวิธีปฏิบัติด้านการเงินการคลัง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ