วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

มรภ.สงขลา เปิดเวทีประกวดผลงานสหกิจศึกษา เฟ้นหาทีมตัวแทน นศ. นำเสนอต่อในระดับเครือข่าย CWIE ภาคใต้ตอนล่าง

มรภ.สงขลา จัดประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ระดับมหาวิทยาลัย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ ด้านนวัตกรรม เฟ้นหาทีมตัวแทนนักศึกษาแข่งขันต่อในระดับเครือข่าย CWIE ภาคใต้ตอนล่าง

ศูนย์สหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มรภ.สงขลา ผลรางวัลดังนี้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น รางวัลชนะเลิศเงินรางวัล 3,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร ผลงาน “การลดลักษณะโค้งงอในผลิตภัณฑ์ปลาชุบแป้งทอด” โดยนักศึกษา นางสาวชญานิษฐ์ เจริญศรี และ นางสาวนันทิกานต์ นวลเสนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท คิงฟิชเชอร์ โฮลดิ้ง จำกัด จ.สงขลา อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.อดิศรา ตันตสุทธิกุล และ อาจารย์สุเพ็ญ ด้วงทอง

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ผลงาน “ประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ Bacillus sp. เพื่อป้องกันกำจัดไส้เดือนฝอยรากปมในฟิลเลย์ไอซ์เบิร์ก” โดย นายชนากร ศิริชุม นางสาวเบญจพร ทองใหญ่ และ นางสาวปฐมาวดี ทองขาว สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (การผลิตพืช) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ จ.เชียงใหม่

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง และ ผศ.ดร.ศุภัครชา อภิรติกร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร ผลงาน “การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดวางสินค้าในคลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัท อาร์พีวี คอร์ปอเรชั่น จํากัด โดย นางสาวรัตติกาล ศรีไชย สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท อาร์พีวี คอร์ปอเรชั่น จํากัด จ.สงขลา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.กุลยุทธ บุญเซ่ง

รางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 2 รางวัล ผลงาน “การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบหาปริมาณ วิตามินบี 2 (Vitamin B2 – Riboflavin) ในโจ๊กไก่กึ่งสำเร็จรูป โดยใช้เครื่อง HPLC-FLD” โดย นางสาวณัฐวรรณ กาเจตอแล และ นางสาวอัฟรีน มะหลี สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วิภาพรรณ คงเย็น และ ผศ.นันธิดา ลิ่มเสฎโฐ ผลงาน “นากาโมโต้ เกมส์” (Nakamoto Games) โดย นายสุธาวีร์ ซอและ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท คอสดีไซน์ จำกัด กรุงเทพมหานคร อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์จักสิทธิ์ โอฬาริกชาติ

ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการดีเด่น รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 3,500 บาท พร้อมเกียรติบัตรผลงาน “น้ำพริกมะพร้าวน้ำหอม” โดย นางสาวถนอมวรรณ วุ่นสุวรรณ์ และ นางสาวฟาตีนา ดอแนเลาะ สาขาวิชาการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท โดมตะวัน จำกัด จ.พัทลุงอาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.นพรัตน์ วงศ์หิรัญเดชา และ ดร.กมลทิพย์ นิคมรัตน์รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรผลงาน “สื่อโมชันกราฟิก ชุด สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ” โดย นายปฐมพร วรรณเผือก และนางสาววิรการ โสมจันทร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดินาถ หลำสุบ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร ผลงาน “การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตขนมปังกรอบในไลน์การผลิตเตาอิฐ” โดย นางสาวศิริลักษณ์ อินทสระ และ นางสาวมาดีหน๊ะ สายสหัส สาขาวิชาการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท ผลิตภัณฑ์ฟ้าไทยอมรฟู้ด จำกัด จ.สงขลา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ขนิษฐา พันชูกลาง และ ผศ.ดร.อิทธิพร แก้วเพ็ง

รางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 2 รางวัล ผลงาน “การประยุกต์ใช้คิวอาร์โค้ดแสดงเมนูของร้านอาหารในโรงแรมในเกาะลันตา” โดย นางสาวนภัสสร แก้วสุวรรณ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ โรงแรมอันดามัน ลันตา รีสอร์ท จ.กระบี่ อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.สลิลา เพ็ชรทอง และ อาจารย์อมรรัตน์ จิรันดร ผลงาน “การพัฒนาพาสต้าเส้นสดปราศจากกลูเตนจากแป้งกล้วย” โดย นางสาวอริสา หมัดเส๊าะ และ นางสาวนัฎทกานต์ มะประสิทธิ์ สาขาวิชาการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท ฐิภูตา จำกัด จ.สงขลา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.นพรัตน์ วงศ์หิรัญเดชา ดร.กมลทิพย์ นิคมรัตน์ และ ผศ.ขนิษฐา พันชูกลาง

ด้านนวัตกรรมดีเด่น รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 3,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร ผลงาน “การ์ดโคฟเวอร์มือป้องกันอันตรายจากการใช้มีดผ่ายาง” โดย นางสาวฮาซีมะห์ สาเเละ และ นางสาววัยซีเราะห์ ยาโงะสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการเเละระบบการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด สาขายะลา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ชัยยุทธ มีงาม และ อาจารย์นิพนธ์ มณีโชติ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ผลงาน “การดัดแปลงเครื่องตัดก้างเป็นเครื่องหั่นปลานิชชิน” โดย นายยศัสวิน ชูพันธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท เซาท์เทิร์น ซีฟูด โปรดักส์ จำกัด จ.สงขลา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.คุลยา ศรีโยม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร ผลงาน “การศึกษาปริมาณสารให้ความหวานที่เหมาะสมในการผลิตเจลลี่นมเปรี้ยวเสริมอินนูลิน” โดย นางสาวจุฑามาศ อิสสระ และ นางสาวนวนันท์ เอียดฤทธิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท เซาท์เทิร์นแดรี่ จำกัด จ.สงขลา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ธิติมา พานิชย์ และ อาจารย์สุเพ็ญ ด้วงทอง

รางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 2 รางวัล ผลงาน “การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพคลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัท ท้อปโกลฟเมดิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด” โดย นางสาวเกศินี ปลอดภัย สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท ท้อปโกลฟเมดิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด จ.สงขลา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.กุลยุทธ บุญเซ่ง และ ผศ.ดร.ศุภชัย ชัยณรงค์ ผลงาน “ลดความสูญเสียของผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นระหว่างกระบวนการผลิตในไลน์ผลิต” โดย นายอิบรออิม หลีหวัน และ นายอัสรี นาปาเลน สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท แมนเอโฟรสเซนฟูดส์ จำกัด จ.สงขลา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.คุลยา ศรีโยม ดร.ศรีวรรณ ขำตรี และ ดร.พัชรี เพิ่มพูน    

  ทั้งนี้ ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 1 ทั้ง 3 ด้าน จะเป็นตัวแทนของ มรภ.สงขลา เข้าประกวดต่อในระดับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา (CWIE) ภาคใต้ตอนล่าง ในวันที่ 11 เมษายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย