วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

มรภ.สงขลา เปิดรับ นศ. หลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ตั้งแต่บัดนี้-28 พ.ค.64

มรภ.สงขลา เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 180 คน สมัครด่วนตั้งแต่บัดนี้-28 พฤษภาคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดรับสมัครบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 180 คน ผ่านทางเว็บไซต์ http://regis.skru.ac.th/skru_app_edu พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก 300 บาท ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ระหว่างวันที่ 17 – 28 พฤษภาคม 2564 หากผู้สมัครไม่ชำระเงินในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาที่ ก.พ. รับรอง โดยต้องได้รับอนุมัติสำเร็จการศึกษาก่อนเข้าเรียนหลักสูตรนี้ และเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอนเท่านั้น ไม่รับผู้ปฏิบัติงานธุรการหรือดำรงตำแหน่งที่ปฏิบัติการสอนบางเวลา โดยพิจารณาจากหลักฐาน ดังนี้

กรณีไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พิจารณาจากหลักฐาน 1. สำเนาสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอนจนถึงวันที่รับสมัคร หรือสำเนาสมุดประจำตัวครูที่เป็นปัจจุบันและยังไม่มีการจำหน่ายออก โดยสัญญาจ้างต้องระบุตำแหน่งครูผู้สอน กรณีสัญญาจ้างไม่ระบุตำแหน่งครูผู้สอนต้องมีเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างระบุให้ปฏิบัติหน้าที่สอน และคำสั่งของโรงเรียนปีปัจจุบันที่มอบหมายให้ปฏิบัติการสอนระบุรายวิชาและระดับชั้นที่รับผิดชอบ 2. หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ออกโดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผัน หากหนังสืออนุญาตฯ หมดอายุในวันสมัคร ผู้สมัครต้องมีหนังสืออนุญาตฯ ฉบับใหม่แล้ว หรือมีสถานะอนุญาตในระบบการตรวจสอบสถานะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของคุรุสภาเท่านั้น

กรณีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พิจารณาจากหลักฐาน 1. สำเนาสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน หรือบุคลากรทางการศึกษา จนถึงวันที่รับสมัคร หรือสำเนาสมุดประจำตัวครูที่เป็นปัจจุบันยังไม่มีการจำหน่ายออก 2. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครอัพโหลดไฟล์เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ผ่านทางระบบออนไลน์ เว็บไซต์ http://regis.skru.ac.th/skru_app_edu  โดย มรภ.สงขลา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ facebook fanpage งานรับเข้านักศึกษา SKRU โทร. 095-442-542