วันพฤหัสบดี, 7 ธันวาคม 2566

มรภ.สงขลา เปิดรับ นศ. รอบที่ 2 โควตา กลุ่มภาคีราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ สมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ – 23 มี.ค.65

มรภ.สงขลา เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 โควตา กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ สมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 23 มีนาคม 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 โควตา กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ รับสมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ http://regis.skru.ac.th/skru_app ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 23 มีนาคม 2565 โดยมีสาขาวิชาที่เปิดรับดังนี้ ค.บ.ภาษาไทย 18 คน ค.บ.ภาษาอังกฤษ 16 คน ค.บ.สังคมศึกษา 15 คน ค.บ.สังคมศึกษา (เรียนที่วิทยาเขตสตูล) 15 คน ค.บ.คณิตศาสตร์ 40 คน ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป 40 คน ค.บ.การศึกษาปฐมวัย 18 คน ค.บ.พลศึกษา 3 คน ค.บ.การศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย 15 คน คบ.จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว 25 คน ค.บ.ภาษาจีน 20 คน   

               

ศศ.บ.ภาษาไทย 20 คน ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ 22 คน ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ    20 คน ศศ.บ.สวัสดิการสังคม 22 คน วท.บ.ภูมิสารสนเทศ 25 คน รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบายสาธารณะและนวัตกรรมทางการบริหาร) 40 คน รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ (การจัดการปกครองท้องถิ่น) 40 คน รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย) 40 คน ศศ.บ.การพัฒนาชุมชน 10 คน ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา 3 คน ค.บ.เคมี 10 คน ค.บ.ฟิสิกส์ 4 คน

วท.บ.วิทยาศาสตร์ประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม (ฟิสิกส์ประยุกต์) 8 คน วท.บ.วิทยาศาสตร์ประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม (เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์) 8 คน วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 5 คน วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 43 คน วท.บ.ชีววิทย 14 คน วท.บ.คหกรรมศาสตร์ 6 คน วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 8 คน วท.บ.คณิตศาสตร์ 10 คน วท.บ.เคมี 6 คน วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 8 คน ส.บ.สาธารณสุขชุมชน 27 คน วท.บ.วิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา 9 คน ทล.บ.นวัตกรรมการเกษตรเพื่อความยั่งยืน 20 คน                                     

บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 65 คน บธบ.การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 15 คน บธ.บ.การตลาด 45 คน บธ.บ.การจัดการ 15 คน กจ.บ.การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 85 คน นศ.บ.นิเทศศาสตร์ 30 คน ศ.บ.พัฒนาธุรกิจ 28 คน บช.บ.บัญชี 50 คน วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 20 คน ทล.บ.เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตพืช) 25 คน ทล.บ.เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) 25            คน ทล.บ.เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ) 25 คน ทล.บ.เทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 25 คน                                   

ศป.บ.ดนตรีไทย 2 คน ศป.บ.นาฏศิลป์และการแสดง 5 คน ศป.บ.ทัศนศิลป์ 3 คน ศป.บ.การออกแบบ 4 คน ดศ.บ.ดุริยางคศิลป์ตะวันตก 4 คน วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 9 คน อส.บ.เทคโนโลยีการผลิต 13 คน ทล.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 13 คน ทล.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) 10 คน ทล.บ.เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) 10 คน บธ.บ.นวัตกรรมการจัดการ (เรียนที่วิทยาเขตสตูล) 80 คน ศศ.บ.การท่องเที่ยว (เรียนที่วิทยาเขตสตูล) 80 คน ศศ.บ.การท่องเที่ยว (เทียบโอน เรียนที่วิทยาเขตสตูล) 80 คน

สำหรับเงื่อนไขการสมัคร ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์รอบที่ 1 แล้วจะไม่มีสิทธิ์สมัครในรอบนี้ และผู้สมัครสามารถเลือกสมัครเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ได้เพียง 1 เว็บไซต์เท่านั้น โดยสามารถเลือกสาขาวิชาทั้ง 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏใน 4 อันดับสาขาวิชาได้

                สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรภ.สงขลา โทร. 088-398-9991 , 0-7426-0276 หรือ facebook งานรับเข้านักศึกษา SKRU