วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

มรภ.สงขลา เปิดบ้านรับการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าสงขลา

วันที่ 10 มกราคม 2567 นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าสงขลา ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมอรัญ ธรรมโน ชั้น 8 อาคาร 48 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เพื่อวางแผนหารือควบคุม โครงการของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐอย่างอื่น ที่จะดำเนินการก่อสร้างในบริเวณเมืองเก่า
ในการนี้ ผศ.ดร.บรรจง ทองสร้าง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.สงขลา คณะอนุกรรมการ ได้ร่วมนำเสนอข้อมูลเรื่อง กำหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าสงขลา ส่วนขยายเมืองเก่าสงขลาต่อที่ประชุม