วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

มรภ.สงขลา เปิดบ้านรับการตรวจเยี่ยมดำเนินโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย

มรภ.สงขลา สงขลา เปิดบ้านต้อนรับผู้แทน สป.อว. และคณะทำงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาดำเนินโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย พร้อมเยี่ยมชมศูนย์อัจฉริยะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้ ด้านพัฒนาผู้ประกอบการท้องถิ่น

วันที่ 29 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) นำโดย รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี มรภ.สงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับผู้แทน สป.อว. ผู้แทนคณะอนุกรรมการด้านการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย และผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคใต้ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานภายใต้โครงการตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาในการดำเนินงานโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Re-inventing University) ด้าน ววน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ มรภ.สงขลา เพื่อรับฟังรายงานผลการดำเนินงาน แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ สำหรับเป็นแนวทางให้มหาวิทยาลัยนำไปปรับใช้ในการพัฒนางาน พร้อมทั้งเยี่ยมชมศูนย์อัจฉริยะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้ ด้านพัฒนาผู้ประกอบการท้องถิ่น ณ อาคาร 2 ชั้น 2 มรภ.สงขลา

รศ.ดร.ทัศนา กล่าวว่า จากการที่มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณภายใต้โครงการความร่วมมือ โครงการพัฒนาศูนย์อัจฉริยะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (มรภ.นครศรีธรรมราช) กับ มรภ.สงขลา เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์อัจฉริยะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้ ด้านพัฒนาผู้ประกอบการท้องถิ่น เป็นเงิน 8,257,600 บาท เพื่อขับเคลื่อนนโยบายในการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีศักยภาพเป็นผู้ประกอบการท้องถิ่น โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ด้วยศักยภาพดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงจัดตั้งศูนย์อัจฉริยะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้ ด้านพัฒนาผู้ประกอบการท้องถิ่น เพื่อการผลิตบัณฑิตเป็นผู้ประกอบการท้องถิ่น โดยได้พัฒนาหลักสูตร Degree /Non degree สาขาผู้ประกอบการท้องถิ่น เพื่อยกระดับสมรรถนะผู้ประกอบการของท้องถิ่น และสนับสนุนการผลิตพี่เลี้ยงทางด้านธุรกิจให้กับผู้ประกอบการท้องถิ่น

ทั้งนี้ มรภ.สงขลา หวังว่าโครงการนี้จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม การเรียนรู้ การให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ตามความต้องการของท้องถิ่น เพื่อพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน และให้ประชาชนในชุมชน/ท้องถิ่น มีองค์ความรู้และทักษะสอดคล้องตามความต้องการหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น มีอาชีพ มีรายได้ และมีการพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง 

สำหรับที่มาของโครงการในครั้งนี้ สืบเนื่องจากสำนักงานปลัดกระทวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (อว.) ได้สนับสนุนงบประมาณให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (มรภ.นครศรีธรรมราช) เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์อัจฉริยะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้ เป็นเงิน 63,520,000 บาท ภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ด้าน ววน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย มรภ.สงขลา เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคใต้ 5 แห่ง ที่ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงการจัดสรรเงินอุดหนุนและการส่งมอบผลการดำเนินงาน ภายใต้โปรแกรม 16 โครงการปฏิรูประบบ อววน. แผนงานย่อย “การพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิตกำลังคนขั้นสูง” โครงการพัฒนาศูนย์อัจฉริยะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้