วันจันทร์, 26 กุมภาพันธ์ 2567

มรภ.สงขลา เปิดบ้านต้อนรับคณะทำงาน “SDG Move” ผนึกกำลังวางแผนขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

มรภ.สงขลา เปิดบ้านต้อนรับคณะทำงาน “SDG Move” ผนึกกำลังร่วมประชุมหารือ วางแผนขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน อว. พร้อมส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาในฐานะแหล่งรวมบุคลากรที่มีความรู้  ใช้ศักยภาพที่มีร่วมพลิกโฉมการศึกษาไทย

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) นำโดย รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี มรภ.สงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับคณะทำงานศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย อาจารย์นันทินี มาลานนท์ รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาร่วมประชุมปรึกษาหารือและวางแผนร่วมกับทางมหาวิทยาลัย ในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ ห้องประชุมอรัญ ธรรมโน ชั้น 8 อาคารอำนวยการ มรภ.สงขลา

การลงพื้นที่และประชุมร่วมกับ มรภ.สงขลา ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเครือข่าย มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิดและกระบวนการดำเนินงานของโครงการแก่คณะทำงานผู้แทนของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานะปัจจุบันของการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัย ตลอดจนเพื่อออกแบบและวางแผนการดำเนินงานร่วมกันระหว่างคณะที่ปรึกษาของโครงการและคณะทำงานของมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ SDG Move ได้ดำเนินโครงการสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพสถาบันอุดมศึกษาเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้การสนับสนุนนของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) โดยเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย “Reinventibg University” หรือ โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ซึ่งมุ่งหมายให้สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง ที่เป็นแหล่งรวมของบุคลากรที่มีความรู้ ได้ใช้ความสามารถและศักยภาพอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทิศทางใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น โดยการดำเนินงานดังกล่าวนี้ทางโครงการฯ ได้เชิญ มรภ.สงขลา เข้าร่วมเป็นภาคเครือข่ายมหาวิทยาลัยนำร่อง 1 ใน 10 มหาวิทยาลัยเพื่อร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับพื้นที่