วันเสาร์, 30 กันยายน 2566

มรภ.สงขลา ออกภาคสนามครั้งที่ 18 “พัฒนาสุขภาพชุมชน ฅนบ้านลิวงค์”

หลักสูตรสาธารณสุขฯ มรภ.สงขลา นำนักศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์ทางวิชาชีพนอกห้องเรียน ลงพื้นที่ อ.จะนะ ออกปฏิบัติการภาคสนาม ครั้งที่18“พัฒนาสุขภาพชุมชน ฅนบ้านลิวงค์”

ดร.วรพล หนูนุ่น ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้คณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ออกปฏิบัติการภาคสนามครั้งที่ 18 “พัฒนาสุขภาพชุมชน ฅนบ้านลิวงค์” ณ หมู่ที่ 6 บ้านลิวงค์ และเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าหมอไทร (รพ.สต.) อ.จะนะ จ.สงขลา โดยนักศึกษาได้ลงสำรวจสภาวะชุมชนแบบเร่งด่วนในชุมชนที่แต่ละกลุ่มได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งทำแผนที่เดินดิน และศึกษาประเด็นรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวชุมชนที่คงสุขภาวะชุมชนไว้ได้อย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาชุมชนบ้านลิวงค์ ตลอดจนออกกำลังกายร่วมกับชุมชน (กีฬาสีชุมชนและการละเล่นพื้นบ้าน) และลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลวิจัย “การพัฒนารูปแบบการประยุกต์การละเล่นและกีฬาพื้นบ้านตามวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชนเพื่อใช้ในการพัฒนาสุขภาพชุมชน”

นอกจากนั้น ยังมีการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ให้โลกในชุมชน ตามที่แกนนำชุมชนชี้จุดปลูก (บริเวณวัดช้างคลอด และบริเวณโรงเรียนบ้านช้างคลอด) สำรวจตลาดสด ร้านค้า ร้านชำ และสภาพสุขาภิบาลทุกหมวดในชุมชน รวมถึงออกให้บริการสุขภาพในชุมชน “การพัฒนามาตรฐานร้านขายของชำร้านขายชา กาแฟ ในหมู่บ้านเขตรับผิดชอบของ รพ.สต.ท่าหมอไทร พร้อมกัน” และ บริการงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม บริเวณสวนสาธารณะของชุมชน จัดห้องสมุด/ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการรู้เท่าทันทางสุขภาพในโรงเรียน

โอกาสเดียวกันนี้ มีการจัดเวทีประชาคมเพื่อคืนข้อมูลและรับฟังเสียงประชาชน ประเด็นการพัฒนาสุขภาพชุมชนบ้านในปง ควบคู่ไปกับการจัดแสดงนิทรรศการ เน้นงานโรคไม่ติดต่อและกลุ่มอาการต่อเนื่องแทรกซ้อนจากโรคไม่ติดต่อ และโครงการบริการสุขภาพแก่ประชาชน (การพัฒนามาตรฐานร้านขายของชำ ร้านขายชา กาแฟ) นิทรรศการ “การจัดการท่องเที่ยวชุมชนที่คงสุขภาวะชุมชนไว้ได้อย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาชุมชนบ้านลิวงค์” และ นิทรรศการ “มหกรรมพัฒนาสุขภาพชุมชนฅนบ้านลิวงค์” จัดบริการประเมินสภาวะสุขภาพระดับบุคคลตามแบบประเมินภาวะสุขภาพ