วันจันทร์, 4 ธันวาคม 2566

มรภ.สงขลา อบรมเสริมทักษะเทคโนโลยีสำหรับ นศ.พิการ ช่วยคนกลุ่มพิเศษประยุกต์ใช้ไอทีเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน

 มรภ.สงขลาจัดอบรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสำหรับนักศึกษาพิการ ในรูปแบบออนไลน์ หวังช่วยคนกลุ่มพิเศษประยุกต์ใช้ความรู้ด้านไอที เพิ่มประสิทธิภาพการเรียน

 รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสำหรับนักศึกษาพิการ ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Meet ณ งานการศึกษาพิเศษ มรภ.สงขลา ว่า โครงการนี้เป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ พร้อมทั้งพัฒนาการศึกษาเพื่อคนพิการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งงานการศึกษาพิเศษ มรภ.สงขลา เล็งเห็นถึงความสำคัญของคนกลุ่มนี้จึงได้จัดโครงการฯ นี้ขึ้น ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน และขอบคุณวิทยากรที่มาให้ความรู้เพื่อพัฒนาอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ให้มีความพร้อมในการช่วยเหลือนักศึกษาพิการเพิ่มมากยิ่งขึ้น  

ด้าน ผศ.รักษิณา หยดย้อย ประธานคณะกรรมการบริหารงานการศึกษาพิเศษ กล่าวว่า การใช้เทคโนโลยีมีความสำคัญกับนักศึกษาพิการเป็นอย่างมาก เนื่องจากระบบการศึกษาถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า แต่ด้วยสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ประกอบกับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ได้ส่งผลกระทบต่อการศึกษาหรือการเรียนรู้ของนักศึกษาพิการอย่างเห็นได้ชัดเจน คือ นักศึกษาพิการมีความจำเป็นต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษาพิการให้มีประสิทธิภาพด้านการเรียนเพิ่มมากยิ่งขึ้น

จากความสำคัญดังกล่าว งานการศึกษาพิเศษ มรภ.สงขลา จึงได้จัดอบรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสำหรับนักศึกษาพิการ วัตถุประสงค์เพื่อให้คนพิเศษกลุ่มนี้มีความรู้และทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในยุคปัจจุบัน และเพื่อให้มีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดหวังว่าผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 35 คน ประกอบด้วย อาจารย์ บุคลากรงานการศึกษาพิเศษ และ นักศึกษาพิการ จะสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้ ไปประยุกต์และปรับใช้ในการเสริมประสิทธิภาพด้านการเรียนต่อไป