วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

มรภ.สงขลา อบรมเตรียมความพร้อมสู่การทำงานของ นศ.พิการ ในระดับอุดมศึกษา

งานการศึกษาพิเศษ มรภ.สงขลา จัดอบรมเตรียมความพร้อมสู่การทำงานของนักศึกษาพิการในระดับอุดมศึกษา สร้างเสริมประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ หวังช่วยเพิ่มทักษะตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพในอนาคต

ผศ.นาถนเรศ อาคาสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) กล่าวระหว่างเป็นประธานในพิธีเปิดอบรมเตรียมความพร้อมสู่การทำงานของนักศึกษาพิการในระดับอุดมศึกษา ผ่านระบบ ZOOM เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ว่า มรภ.สงขลา ให้โอกาสนักศึกษาพิการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย มีทั้งนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเห็น บกพร่องทางการได้ยิน และบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว ซึ่งนักศึกษาพิการที่กำลังจะสำเร็จการศึกษามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับทักษะการเตรียมความพร้อมในเรื่องการทำงาน และควรได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยงานที่รับนักศึกษาพิการเข้าทำงาน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และสามารถตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพได้ในอนาคต

ด้าน อาจารย์หทัยรัตน์ ศรีชัยชนะ รองประธานคณะกรรมการบริหารงานการศึกษาพิเศษ กล่าวว่า การจัดอบรมในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมจำนวน 50  คน ประกอบด้วย อาจารย์และบุคลากรงานการศึกษาพิเศษ นักศึกษาพิการที่กำลังศึกษาอยู่ใน มรภ.สงขลา และนักศึกษาพิการที่สำเร็จการศึกษาจากทางมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาพิการได้รับความรู้ความเข้าใจและทักษะการเตรียมพร้อมหลังจากสำเร็จการศึกษา สร้างเสริมประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาพิการ สามารถทำงานอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข และคาดหวังให้พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน นำความรู้ไปบูรณาการปรับใช้ เพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการทำงานในอนาคตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น