วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

มรภ.สงขลา อบรมพัฒนาทักษะอ่านออกเขียนได้ เสริมศักยภาพครูภาษาไทย ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้นักเรียน รร.ตชด.

มรภ.สงขลา จัดอบรมพัฒนาทักษะอ่านออกเขียนได้ เสริมศักยภาพครูผู้สอนภาษาไทย ช่วยนักเรียนอ่านคล่อง เขียนเป็น ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนโรงเรียน ตชด.

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้” ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ให้แก่ครูผู้สอนโรงเรียน ตชด. จำนวน 15 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน รวม 30 คน เมื่อวันที่ 21-23 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมไพโรจน์ ด้วงวิเศษ คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา โดยมี ดร.นราวดี บัวขวัญ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มรภ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด

วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านการอ่านเขียนสำหรับเพิ่มทักษะการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนโรงเรียน ตชด. รวมทั้งเพื่อพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยเกี่ยวกับวิธีการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้สำหรับนักเรียน และยกระดับคุณภาพการศึกษาให้กับโรงเรียน ตชด. สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 ที่เข้าร่วมโครงการตามความต้องการของโรงเรียน

ทั้งนี้ คณะทำงานการพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียน ตชด. ได้ดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียน ตชด. ตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน โดยมีกิจกรรมหลายประการ อาทิ การอบรมพัฒนาครู การจัดค่ายวิชาการ และการนิเทศติดตามการสอนให้แก่นักเรียนโรงเรียน ตชด. ซึ่งจากการศึกษาข้อมูลการเรียนการสอนของโรงเรียน ตชด. ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียน ตชด. คณะทำงานพบว่านักเรียนบางโรงเรียนมีปัญหาด้านการอ่าน กล่าวคือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นบางคนไม่อออกและเขียนไม่ได้ มีผลทำให้ไม่สามารถอ่านรับความรู้และเขียนสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้

สาขาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา ตระหนักถึงภารกิจสำคัญในการพัฒนาระบบการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนโรงเรียน ตชด. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2566 จึงได้จัดโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการวิเคราะห์ เพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียน ให้สามารถอ่านออกอย่างคล่องและเขียนเป็น ถึงขั้นเขียนสื่อสารได้ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้รายวิชาอื่นด้วย