วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

มรภ.สงขลา หารือ บ.สยามมิชลินฯ วางแนวทางขับเคลื่อนจ้างงานนักศึกษาพิการ

งานการศึกษาพิเศษ มรภ.สงขลา หารือร่วมกับบริษัท สยามมิชลินฯ วางแนวทางขับเคลื่อน ผลักดัน สนับสนุนการจ้างงานนักศึกษาพิการ เตรียมความพร้อมสู่การประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 งานการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) นำโดย ผศ.รักษิณา หยดย้อย ประธานคณะกรรมการบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การต้อนรับผู้บริหารพร้อมคณะจากบริษัท สยามมิชลิน จำกัด ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสถาบันพัฒนาการศึกษาพิเศษมรภ.สงขลา ในโอกาสเดินทางมาร่วมปรึกษาหารือแนวทางในการส่งนักศึกษาพิการเข้ารับการฝึกงาน และการจ้างงานนักศึกษาพิการเข้าทำงานกับทางบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาพิการได้รับทราบข้อมูลของทางบริษัทฯ สำหรับเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมสู่การทำงานและการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

โอกาสนี้ ตัวแทนจากบริษัท สยามมิชลิน จำกัด ได้พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับรองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะต่าง ๆ ของ มรภ.สงขลา ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ บุคลากรงานการศึกษาพิเศษและนักศึกษาพิการแต่ละคณะ เพื่อนำข้อมูลหลักสูตรและสาขาวิชาของคณะต่าง ๆ ไปใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อน ผลักดัน และส่งเสริมสนับสนุนการจ้างงานนักศึกษาพิการของ มรภ.สงขลา

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 คณะผู้บริหารระดับสูง บริษัท สยามมิชลิน จำกัด (สาขาหาดใหญ่) ได้เคยหารือร่วมกับผู้บริหาร มรภ.สงขลา และคณะกรรมการบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในการวางแผนส่งนักศึกษาพิการเข้าฝึกอบรมกับบริษัท สยามมิชลินฯ ให้มีความเชี่ยวชาญและตอบโจทย์ความต้องการของทางบริษัทฯ เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าร่วมงานหลังสำเร็จการศึกษาต่อไป