วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

มรภ.สงขลา สุดปลื้ม 2 ผลงาน นศ.เกษตร “โจ๊กกึ่งสำเร็จรูปรสแกงเลียงปลีกล้วยในบรรจุภัณฑ์ถ้วยร้อน-กาแฟคั่วปรุงผสม” คว้าทุนยุววิสาหกิจเริ่มต้น

 2 ทีมนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา ส่งผลงานผลิตภัณฑ์โจ๊กกึ่งสำเร็จรูปรสแกงเลียงปลีกล้วยในบรรจุภัณฑ์ถ้วยร้อน และ นวัตกรรมการแปรรูปกาแฟคั่วปรุงผสม คว้าทุนสนับสนุนในโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น เตรียมสานต่อไอเดียที่นำเสนอ

ดร.มงคล เทพรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า ผลงานของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา ผ่านการอนุมัติทุนสนับสนุนจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกผู้ประกอบการที่ขอรับการสนับสนุนทุน โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (IDEA) คณะที่ 3 ครั้งที่ 6/2565 วันที่ 31 สิงหาคม 2565 จำนวน 2 ทีม ได้แก่

1. ผลิตภัณฑ์โจ๊กกึ่งสำเร็จรูปรสแกงเลียงปลีกล้วยในบรรจุภัณฑ์ถ้วยร้อน สมาชิกในทีมประกอบด้วย นายภาณุพงศ์ พงศ์พันธ์ นางสาววิลาวัณย์ เกื้อกูล นางสาวณัฐฏธิดา บิลล่าเต๊ะ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ขนิษฐา พันชูกลาง ผศ.นพรัตน์ วงศ์หิรัญเดชา

2. นวัตกรรมการแปรรูปกาแฟคั่วปรุงผสม สมาชิกในทีมประกอบด้วย นายตอเฮด หมัดศิริ นายรัตนชาติ นาศรี นายชูเกียรติ เส็งคุ้มหอม อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.กมลทิพย์ นิคมรัตน์ ผศ.ปริยากร บุญส่ง ซึ่งทั้ง 2 ทีมได้รับการอนุมัติทุนดังกล่าว เพื่อดำเนินงานต่อจากไอเดียที่นำเสนอต่อไป