วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

มรภ.สงขลา สืบสานเพลงปี่สำเนียงสงขลา รวมศิษย์ “ครูควน ทวนยก” ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีพื้นบ้าน) ถ่ายทอดรูปแบบ เทคนิค วิธีเล่น จัดทำมาตรฐานเพลงปี่สู่คนรุ่นหลัง

สำนักศิลปะฯ มรภ.สงขลา ร่วมสนับสนุนโครงการ “รวมศิษย์สืบสานเพลงปี่สำเนียงของจังหวัดสงขลา” โดย ครูควน ทวนยก ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีพื้นบ้าน) รวบรวมมือปี่ในภาคใต้ลูกศิษย์ครูควน ถ่ายทอดรูปแบบ เทคนิค วิธีการเล่น จัดทำมาตรฐานเพลงปี่สำเนียง จ.สงขลา สืบทอดต่อคนรุ่นหลัง

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ดำเนินงานอนุรักษ์ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ด้วยการร่วมสนับสนุนโครงการ “รวมศิษย์สืบสานเพลงปี่สำเนียงของจังหวัดสงขลา” โดย ครูควน ทวนยก ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีพื้นบ้าน) พุทธศักราช 2553 ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.สงขลา ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ทั้งนี้ โครงการรวมศิษย์สืบสานเพลงปี่สำเนียงของจังหวัดสงขลา เป็นการรวบรวมมือปี่อาชีพในภาคใต้ ซึ่งเป็นศิษย์ของ ครูควน ทวนยก เพื่อเสริมสร้างรูปแบบ เทคนิค และวิธีการในการเล่นเพลงปี่สำเนียงของจังหวัดสงขลาให้ถูกต้อง คงรูปแบบไว้สืบสานต่อไปยังชนรุ่นหลัง และเป็นการจัดทำมาตรฐานเพลงปี่สำเนียงจังหวัดสงขลา ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.สงขลา โดยมีการจัดอบรมและแบ่งกลุ่มปฏิบัติการ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ในการเล่นเพลงปี่สำเนียงของจังหวัดสงขลา