วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

มรภ.สงขลา สัมมนาแนวทางประเมิน “ITA” เสริมสร้างหลักธรรมาภิบาลในองค์กร เทียบเชิญวิทยากร ป.ป.ช. ถ่ายทอดความรู้ ต่อยอดสู่การปฏิบัติงาน

มรภ.สงขลา จัดสัมมนาแนวทางประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เสริมสร้างหลักธรรมาภิบาลในองค์กร เทียบเชิญวิทยากรจาก ป.ป.ช. ให้ความรู้บุคลากรในมหาวิทยาลัย หวังให้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พร้อมนำแนวคิดที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์

วันที่ 5 มีนาคม 2567 รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และเสริมสร้างหลักธรรมาภิบาลในองค์กร ณ ห้องประชุมนิวัต กลิ่นงาม ชั้น 6 อาคาร 74 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา กล่าวรายงานโดย รศ.ดร.วีระชัย แสงฉาย รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ โดยได้รับเกียรติจาก นายภิญโญยศ ม่วงสมมุข และ นายจตุรพร จิรพงศ์ไพโรจน์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ จากสำนักงาน ป.ป.ช. เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย

รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี มรภ.สงขลา กล่าวว่า มหาวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้งานคลังข้อมูลและอัตรากำลัง กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการประเมิน ITA โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารทุกระดับ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกคน มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตลอดจนได้รับทราบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้อย่างถูกต้อง สามารถนำหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์

ด้าน รศ.ดร.วีระชัย แสงฉาย รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ มรภ.สงขลา กล่าวว่า การจัดสัมมนาในครั้งนี้จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งเป็นบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการของ มรภ.สงขลา ได้รับความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก ป.ป.ช. ที่ให้เกียรติมาบรรยายในหัวข้อ “คุณธรรมในการดำเนินงานและการป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์ในหน่วยงานภาครัฐ” พร้อมทั้งได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการ หัวข้อ “แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567” และการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ซึ่งจะช่วยให้บุคลากรของ มรภ.สงขลา สามารถรวบรวมข้อมูลและเตรียมหลักฐานที่เกี่ยวข้องในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้อย่างถูกต้อง รวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมในการดำเนินงานและการป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์ในหน่วยงานภาครัฐ