วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

มรภ.สงขลา ลดค่าเทอมภาคปกติ-กศ.บป. ช่วยเหลือ นศ. ช่วงโควิด-19 ระบาด

มรภ.สงขลา ปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งภาคปกติและ กศ.บป. แบบเหมาจ่าย ช่วยเหลือนักศึกษาและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบพิษโควิด-19

ผศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา)เปิดเผยว่า มรภ.สงขลา ได้ออกประกาศปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายสำหรับนักศึกษาภาคปกติและภาค กศ.บป. (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครองและนักศึกษาที่ทำงานระหว่างเรียนอีกทางหนึ่ง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจในสังคมปัจจุบัน รวมทั้งการดำเนินชีวิตประจำวันของนักศึกษา บุคลากร ประชาชน และผู้ประกอบการต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม

ผศ.ดร.ทัศนา กล่าวว่า ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มรภ.สงขลา เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องสวัสดิภาพความเป็นอยู่ของนักศึกษาและผู้ปกครองที่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของนักศึกษา จึงได้ออกประกาศปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา เพื่อเป็นการช่วยเหลือและลดภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ มหาวิทยาลัยจึงมีมาตรการปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายทุกหลักสูตร นักศึกษาภาคปกติคงเหลือภาคการศึกษาละ 4,900 บาท จากเดิม 9,000-11,000 บาท นักศึกษาภาค กศ.บป. (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) ลดค่าเทอมเหลือ 5,900 บาท จากเดิม 10,000-12,000 บาท นักศึกษาภาคฤดูร้อน ทุกชั้นปี ภาคการศึกษาละ 2,900 บาท จากเดิม 4,000 บาท โดยให้ใช้บังคับในภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563   

            นอกจากนั้น มรภ.สงขลา ยังมีการลดค่าใช้จ่ายในวันรายงานตัวให้แก่นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 จากเดิม ภาคปกติ 14,000-16,000 บาท เหลือไม่เกิน 9,900 บาท และภาค กศ.บป. จากเดิม 11,200-13,200 บาท เหลือไม่เกิน 7,100 บาท สำหรับผู้ที่รายงานตัวก่อนการประกาศใช้มาตรการนี้ จะได้รับเงินคืนจากมหาวิทยาลัยในภายหลัง       

            สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรภ.สงขลา โทร. 074-260200-4, 074-260276 หรือ facebook งานรับเข้านักศึกษา SKRU