วันเสาร์, 30 กันยายน 2566

มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ จ.สตูล-37 หน่วยงานในพื้นที่ ขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดนวัตกรรมชุมชน “ทุ่งใหญ่สารภีโมเดล”

มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ จ.สตูล และ 37 หน่วยงานในเขตพื้นที่ ขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดนวัตกรรมชุมชน “ทุ่งใหญ่สารภีโมเดล” เดินหน้าขยายผลศาสตร์พระราชา ควบคู่จัดกิจกรรมด้านการศึกษา วิจัย สนับสนุนภารกิจแต่ละฝ่ายพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ

รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 มรภ.สงขลา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดนวัตกรรมชุมชน ทุ่งใหญ่สารภีโมเดล ร่วมกับจังหวัดสตูล นำโดย นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล และหน่วยงานในเขตพื้นที่จังหวัดสตูล จำนวน 37 หน่วยงาน ได้แก่ 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 2. เทศบาลตำบลกำแพง 3. องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง 4. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย 5. องค์การบริหารส่วนตำบลละงู 6. สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล 7. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล 8. ประมงจังหวัดสตูล 9. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล 10. สำนักงานพัฒนาการจังหวัดสตูล 11. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล 12. สถานีพัฒนาที่ดินสตูล 13. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล

14. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล 15. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล 16. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล 17. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล 18. โครงการชลประทานสตูล 19. สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล 20. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล 21. สมาพันธ์ SMEs สตูล 22. ชุมชนพอเพียงต้นแบบเกษตรผสมผสานตามหลักเศรษฐกิจวิถีอิสลาม 23. ชุมชนต้นแบบ อ.มะนัง จังหวัดสตูล 24. บริษัท ประชารัฐ รักสามัคคีสตูล (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 25. ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไทยบ้านภูลิตา 26. กลุ่มชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวิถีวัฒนธรรม สุไหงอุเป อ.ทุ่งหว้า 27. ชุมชนต้นแบบเกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งพัก อ.ควนกาหลง 28. หอการค้า จังหวัดสตูล 29. ปราชญ์ชาวบ้าน 30. โรงเรียนละงูพิทยาคม 31. โรงเรียนกำแพงวิทยา 32. โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ 33. โรงเรียนบ้านลาหงา 34. โรงเรียนบ้านในเมือง 35. โรงเรียนบ้านเกาะยวน 36. โรงเรียนบ้านปากละงู และ 37. โรงเรียนบ้านนาพญา

รศ.ดร.ทัศนา กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อร่วมมือกันสนับสนุนองค์ความรู้ วิชาการ แผนงาน/โครงการ ตลอดจนบุคลากร และร่วมกันขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดนวัตกรรมชุมชนทุ่งใหญ่สารภีโมเดล มรภ.สงขลา วิทยาเขตสตูล และเครือข่ายชุมชนต้นแบบ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรสมัยใหม่ โดยจัดกิจกรรมทางวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา วิจัย การพัฒนาและการบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนภารกิจของแต่ละฝ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ สืบทอดและเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่กัน ตลอดจนความร่วมมือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับให้ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้เป็นของคนสตูลอย่างแท้จริงในการทำเกษตรแบบครบวงจร

ด้าน นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวว่า มรภ.สงขลา ได้พัฒนาพื้นที่ตามรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ แบบ โคก หนอง นา ภายในวิทยาเขตสตูล เป็นศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดนวัตกรรมชุมชน ด้านการทำเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้เพื่อแก้ไข พัฒนาให้ประชาชนในแต่ละภูมิสังคมสามารถดำรงชีพได้อย่างสมดุล ในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ วัฒนธรรม อย่างมั่นคงและยั่งยืน สอดรับกับเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติที่ประกาศออกมาเป็น SDGs (Sustainable Development Goals) เพื่อให้ประเทศสมาชิกนำไปเป็นเป้าหมายแห่งการพัฒนาของประเทศตน ยิ่งทำให้การศึกษาเรื่องของ “ศาสตร์พระราชา” จะยิ่งเป็นประโยชน์มากขึ้น

สอดคล้องกับพันธกิจของ มรภ.สงขลา ในการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นเพียงจุดเริ่มของ มรภ.สงขลา กับ จ.สตูล และอีก 37 หน่วยงานในเขตพื้นที่ ที่จะทำให้องค์ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา ขยายผลออกไปในวงกว้างต่อไป