วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ สสว.-ราชภัฏทั่วประเทศ โครงการนำร่อง “Local SME Startup & Scale Up Development: วิศวกรสังคม

มรภ.สงขลา ผนึก สสว.-มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ลงนามความร่วมมือโครงการนำร่อง “Local SME Startup & Scale Up Development: วิศวกรสังคม (ซ่อมและสร้างให้สังคมเข้มแข็ง)” ระยะที่ 1 มุ่งสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการ SME ระดับภูมิภาคจากเศรษฐกิจฐานราก ควบคู่เพิ่มศักยภาพคณาจารย์ มีความเชี่ยวชาญพร้อมเป็นพี่เลี้ยงถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน

เมื่อวันที่ 9 กุมภา 2565 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานกิตติมศักดิ์ในพิธีลงนามความร่วมมือโครงการนำร่อง “Local SME Startup & Scale Up Development: วิศวกรสังคม (ซ่อมและสร้างให้สังคมเข้มแข็ง)” ระยะที่ 1 ระหว่างสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ทั่วประเทศ ในการนี้ รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยร่วมลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ด้วย

สำหรับวัตถุประสงค์ของการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ในระดับภูมิภาค ผ่านการเสริมศักยภาพและสร้างองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบการ รวมถึงการสร้างผู้ประกอบการใหม่จากเศรษฐกิจฐานราก (Local Startup & Scale Up) โดยมุ่งเน้นสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการเริ่มต้น (Local SME Startup) ควบคู่พัฒนา ยกระดับ และต่อยอดการดำเนินธุรกิจของทายาทธุรกิจในพื้นที่ (Local SME Scale Up) โดยใช้ระบบ SME Academy 365 เป็นเครื่องมือในการพัฒนาผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการเป็นที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยงถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการในชุมชนของพื้นที่นั้น ๆ และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบเศรษฐกิจในระดับชุมชนและพื้นที่ต่อไป