วันจันทร์, 26 กุมภาพันธ์ 2567

มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือเครือข่ายนักสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงค่านิยมและสุขภาวะชุมชน หลักสูตรนิเทศฯ สร้างหนังสั้น “อนาคต” รณรงค์งดเหล้า

คณะ วจก. มรภ.สงขลา ผนึกองค์กรพันธมิตร ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เครือข่ายนักสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงค่านิยมและสุขภาวะชุมชน เปิดเวทีนักศึกษาผลิตสื่อ หลักสูตรนิเทศฯ สร้างหนังสั้น “อนาคต” รณรงค์งดดื่มแอลกอฮอล์

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ผศ.ดร.สุระพรรณ์ จุลสุวรรณ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ (วจก.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการภาคีเครือข่ายวิชาการวิชาชีพเครือข่ายนักสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงค่านิยมและสุขภาวะชุมชน ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ด้วย ซึ่งการลงนามในครั้งนี้เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ภาคีเครือข่ายวิชาการวิชาชีพเครือข่ายนักสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงค่านิยมและสุขภาวะชุมชน ประกอบด้วย มรภ.พระนคร มรภ.หมู่บ้านจอมบึง มรภ.เทพสตรี มรภ.รำไพพรรณี มรภ.สงขลา มรภ.นครศรีธรรมราช มรภ.เชียงใหม่ มรภ.พิบูลสงคราม มรภ.ศรีสะเกษ มรภ.อุดรธานี และ สถานีโทรทัศน์ไทยเคเบิลบรอดแคสติ้ง 37HD

สำหรับการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อดำเนินโครงการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อปรับเปลี่ยนค่านิยมทางสังคมในการไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงสถานการณ์โควิด “นวัตกรรมสื่อสังคมและเครือข่ายนักสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง ค่านิยมและสุขภาวะชุมชน” ร่วมกัน โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการผลิตสื่อรณรงค์ และให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การดื่มเหล้าของประชาชนไทย เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักรู้และสื่อสารรณรงค์ออกมาในรูปแบบคลิปวิดีโอ และนำเสนอผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างหลากหลาย ให้ประชาชนได้ตระหนักรู้เกี่ยวกับผลกระทบจากการดื่มเหล้า ซึ่งผลงานของ มรภ.สงขลา ได้แก่ หนังสั้นเรื่อง “อนาคต” ผลิตโดยนักศีกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ในนามทีม รุ่งสาง สมาชิกประกอบด้วย นายธนดล วุฒิวิศิษฏ์สกุล นายภูตะวัน เสน่ห์ภักดี และ นายณัฐพล เจือสนิท ควบคุมการผลิตโดยอาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ศราณี เวศยาสิรินทร์ ดร.ศุภฤกษ์ เวศยาสิรินทร์ และ อ.ศิริวรรณ ลักษณะวงศ์