วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือสถานประกอบการ ผลิตและพัฒนากำลังคน สอดรับความต้องการภาคอุตสาหกรรม

มรภ.สงขลา จับมือเอกชน ลงนามความร่วมมือพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน ในสถานประกอบการ มุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ควบคู่ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้านสหกิจศึกษา

รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) กล่าวระหว่างเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงานในสถานประกอบการ ร่วมกับ บริษัท เกรทโอเรียนเต็ล เทรดดิ้ง จำกัด และ บริษัท ออโต ไดแด็กติก จำกัด ในวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา ว่า การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ นับเป็นครั้งสำคัญที่สถานประกอบการเข้ามาร่วมมือด้านวิชาการ โดยนำ ความรู้ความสามารถและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสนับสนุน ร่วมมือกันจัดการเรียนการสอน ร่วมประชุม วางแผน จัดระบบระเบียบ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนฝึกอบรม พัฒนาสื่อการเรียนการสอน หรือกิจกรรมอื่น ๆ

การศึกษาดูงานและได้ลงมือฝึกปฏิบัติงานในสถานที่จริง จึงนับเป็นคุณูปการและเป็นต้นแบบที่จะเป็นตัวอย่างของบริษัทผู้ประกอบการ และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่จะได้เข้ามาร่วมมือกันต่อไปในอนาคต ความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงานจะได้ผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพร่วมกัน โดยต่างนำจุดเด่นมาเสริมกัน จะสามารถผลิตทรัพยากรที่มีคุณค่าได้อย่างรวดเร็ว ช่วยยกระดับการศึกษาของไทยแบบก้าวกระโดด ส่งผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานมากขึ้น ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

ด้าน ดร.กันตภณ มะหาหมัด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยในด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม ให้สามารถผลิตและพัฒนากำลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้านสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE)

นอกจากนั้น เพื่อส่งเสริมให้มีความร่วมมือในการใช้อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนร่วมกันในอนาคต พัฒนาการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพจากการไปปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ระบบการทำงาน และเพื่อสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ที่ถูกต้องตามหลักและทฤษฎีของสถานประกอบการ โดยมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการจัดให้มีการเรียนการสอนที่ได้คุณภาพและสามารถพัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ออกใบประกาศนียบัตรให้ผู้เรียน ผู้ฝึกอบรม บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการทำงานต่อไปได้

ทั้งนี้ สำหรับความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย ในส่วนของมหาวิทยาลัย 1. จัดให้คณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาตนเอง เพื่อ Reskill/Upskill/New Skill ในหลักสูตรตามแผนการดำเนินกิจกรรมที่สถานประกอบการกำหนด 2. จัดให้มีผู้ประสานงานความร่วมมือกับสถานประกอบการทำหน้าที่เป็นคณะทำงานภายใต้ความร่วมมือ โดยร่วมกันพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม พัฒนาสื่อการเรียนการสอนหรือกิจกรรมอื่น ๆ ตามพันธกิจ ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ 3. ร่วมเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน ร่วมประชุม วางแผน จัดระบบและจัดกิจกรรมอื่น ๆ ตามที่ทั้งสองฝ่ายจะให้ความช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน เพื่อพัฒนากำลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ และให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของข้อตกลงความร่วมมือ

 ในส่วนความรับผิดชอบของสถานประกอบการ 1. สนับสนุนด้านวิชาการโดยจัดให้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในสถานประกอบการร่วมจัดร่วมกันพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม พัฒนาสื่อการเรียนการสอน การฝึกอบรมหรือกิจกรรมอื่น ๆ ตามพันธกิจ ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ร่วมกับมหาวิทยาลัย 2. ร่วมประชุม วางแผน จัดระบบ กำหนดระเบียบ ปรับปรุงหลักสูตร เสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน ประเมินผลและอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนากำลังคนที่ครบวงจรเข้าสู่สถานประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ และให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของข้อตกลงความร่วมมือ 3. สนับสนุนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจ และอำนวยความสะดวกในการเข้าศึกษาดูงานด้านเทคนิควิธีการต่าง ๆ สนับสนุนสถานที่เข้าฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติงาน ของอาจารย์และนักศึกษา 4. ร่วมพัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานบริการวิชาการ เพื่อให้สามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ