วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ ม.จงหนาน จัดการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน

มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ ม.จงหนาน ประเทศจีน ผนึกกำลังจัดการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน เปิดโอกาสนักศึกษาเรียนรู้โดยตรงจากเจ้าของภาษา 1 ภาคเรียน พร้อมหารือเตรียมพัฒนาหลักสูตร 2 ปริญญาเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) พร้อมด้วย ดร.รัชชพงษ์ ชัชวาลย์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.ตะวัน รัตนประเสริฐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ อ.สุดารัตน์ วงศ์กระจ่าง ประธานกรรมการหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน และคณาจารย์ในหลักสูตร อ.สุดารัตน์ จงบูรณสิทธิ์ อ.วารุณี สุวรรณจ่าง อ.ธิดารัตน์ น้อยสุวรรณ เดินทางไปทำพิธีลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยจงหนาน (ม.จงหนาน) หรือ Central South University ประเทศจีน ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน โดยส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ของ มรภ.สงขลา เข้าศึกษาที่ ม.จงหนาน เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการเรียนวิชาการสอนภาษาจีน (ครูภาษาจีน) และวัฒนธรรมจีน นอกจากนี้ ยังได้มีการหารือความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร 2 ปริญญา เพิ่มเติม

โอกาสเดียวกันนี้ ม.จงหนาน ได้นำคณะจาก มรภ.สงขลา เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนด้านการผลิตครูและนวัตกรรมการสอนต่างๆ ตลอดจนการพัฒนารถไฟความเร็วสูงที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของทางมหาวิทยาลัย ที่มีความทุ่มเทและการทำวิจัยที่ลงรายละเอียดในแต่ละประเด็นจนเกิดนวัตกรรมมากมาย นอกจากนั้น อธิการบดี มรภ.สงขลา ยังได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจนักศึกษาที่หอพัก โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากอธิการบดีและคณะผู้บริหารของ ม.จงหนาน