วันพฤหัสบดี, 28 กันยายน 2566

มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ผนึก 13 ส่วนราชการ วางแนวทางถ่ายทอดต่อ นศ.-ประชาชนในท้องถิ่น

อธิการบดี มรภ.สงขลา ผนึกทีมบริหาร พร้อมผู้แทน 13 ส่วนราชการในมหาวิทยาลัย ลงนามความร่วมมือเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ สนองนโยบายรัฐบาลวางแนวทางป้องกันคอร์รัปชั่น หวังเป็นแบบอย่างที่ดี เตรียมถ่ายทอดต่อนักศึกษา ผู้ปกครอง ประชาชนในท้องถิ่น

วันที่ 31 มีนาคม 2564 ผศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริต ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ร่วมกับผู้บริหารซึ่งประกอบด้วย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน หรือผู้แทน ซึ่งเป็นส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 13 ส่วนราชการ ได้แก่ 1. สำนักงานอธิการบดี 2. คณะครุศาสตร์ 3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 5. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7. คณะวิทยาการจัดการ 8. คณะศิลปกรรมศาสตร์ 9. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 10. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 11. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 12. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 13. สถาบันวิจัยและพัฒนา

 ผศ.ดร.ทัศนา กล่าวว่า การลงนามในบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในมหาวิทยาลัย ให้แก่ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ หรือบุคลากร ได้ตระหนักถึงวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ ซึ่งถือเป็นกลไกการขับเคลื่อนการป้องกันและต่อต้านการทุจริตตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2561-2564) ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยนโยบายของรัฐบาลมุ่งเน้นให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีแนวทางการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ ซึ่งล้วนแต่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนตามกรอบดังกล่าวข้างต้น สะท้อนให้เห็นถึงคุณลักษณะที่ดีในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีคุณธรรมและการบริหาราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล

 ดังนั้น มรภ.สงขลา จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ขึ้น โดยมีเจตนารมณ์ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริต และเป็นแบบอย่างที่ดี ตลอดจนถ่ายทอดวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตให้แก่นักศึกษา ผู้ปกครอง หรือประชาชนในท้องถิ่นต่อไปในอนาคต นอกจากนั้น ยังเป็นการส่งเสริม ผลักดัน และประสานความร่วมมือในการร่วมดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล และแนวทางการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบในภาครัฐและภาคเอกชนให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงนโยบายของรัฐบาล และแนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง