วันพุธ, 6 ธันวาคม 2566

มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือสมาคมวัฒนธรรมไทย รัฐเคดาห์ มาเลเซีย พัฒนาการศึกษา วิจัย กิจกรรมทางวิชาการ แลกเปลี่ยนด้านภาษา คติชน

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เป็นตัวแทน มรภ.สงขลา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และด้านวิชาการ ร่วมกับสมาคมวัฒนธรรมไทย รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย นำโดย นายบัณฑิต รุ่งอรุณโนทัย เลขาธิการสมาคมวัฒนธรรมไทย รัฐเคดาห์ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา การวิจัย การฝึกอบรม และกิจกรรมทางวิชาการ รวมทั้งการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ หรือผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนผลงานทางวิชาการร่วมกัน   

นอกจากนั้น ทั้งสองฝ่ายจะให้ความร่วมมือแลกเปลี่ยนด้านภาษา คติชน และวัฒนธรรมไทย และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันทำบันทึกข้อตกลงนี้

ทั้งนี้ ก่อนที่จะมีการ MOU ร่วมกัน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.สงขลา ได้นำ รศ.ทัศนา ศิรโชติ อธิการบดี มรภ.สงขลา ดร.บรรจง ทองสร้าง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย อาจารย์วันฉัตร จารุวรรณโน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาจารย์โอภาส อิสโม อาจารย์กมลนาวิน อินทนูจิตร รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และเจ้าหน้าที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมศึกษาดูงานเชื่อมความสัมพันธ์พี่น้องไทย-มาเลเซีย ในระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2566 ณ รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย โดยได้เข้าพบสมาคมวัฒนธรรมไทย รัฐเคดาห์ เครือข่ายครูอาสาสมัครสอนภาษา ศาสนาและวัฒนธรรมไทย รัฐเคดาห์ ตลอดจนพบปะผู้นำชุมชน องค์กร สมาคม ชาวสยามประเทศมาเลเซีย และเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนสอนภาษาไทยในรัฐเคดาห์ เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับแนวทางการบริการวิชาการ รวมถึงความเป็นไปได้ในการรับนักศึกษาพี่น้องไทย-มาเลเซีย เข้ามาศึกษาต่อใน มรภ.สงขลา และความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนทางด้านด้านศิลปวัฒนธรรม จนนำมาสู่การลงนามความร่วมมือระหว่างกันในครั้งนี้