วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ ม.จงหนาน แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ-อาจารย์-นศ. “ค.บ.ภาษาจีน”

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ ม.จงหนาน ประเทศจีน แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ อาจารย์ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรฯ สาขาวิชาภาษาจีน ผนึกกำลังร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนการสอน พร้อมทำกิจกรรมอื่น ๆ ร่วมกัน

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) พร้อมด้วย ผศ.นาถนเรศ อาคาสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ดร.รัชชพงษ์ ชัชวาล คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์หลักสูตรครุศาสตร์ภาษาจีน เป็นตัวแทน มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ (MOU) ออนไลน์ กับมหาวิทยาลัยจงหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน นำโดย หลี จื้อหง รองอธิการบดี เพื่อแลกเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอน นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (ส่งชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ไปเรียนกับมหาวิทยาลัยจงหนาน ในปีต่อ ๆ ไป) ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ และร่วมกันทำกิจกรรมทางวิชาการอื่น ๆ อันจะเป็นประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่าย

ที่มาของการทำ MOU กับมหาวิทยาลัยจงหนาน เนื่องจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (ค.บ.ภาษาจีน) มีการกำหนดแผนการเรียนไว้ในหลักสูตรว่าจะต้องมีการไปเรียนกับมหาวิทยาลัยในประเทศจีน เป็นระยะเวลา 1 ภาคเรียน เพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะที่สามารถแข่งขันในสภาพสังคม เศรษฐกิจในปัจจุบันได้ ประกอบกับนักศึกษาหลักสูตร ค.บ.ภาษาจีน มีโอกาสได้เข้าร่วมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีนภาคฤดูหนาว จัดโดยมหาวิทยาลัยจงหนาน (ม.จงหนาน) เมื่อเดือนมกราคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ ทำให้ทางหลักสูตรฯ ได้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนให้แก่นักศึกษาต่างชาติของ ม.จงหนาน จึงตัดสินใจส่งนักศึกษาหลักสูตร ค.บ.ภาษาจีน ชั้นปีที่ 3 จำนวน 30 คน ไปเรียนที่นี่ในภาคเรียนที่ 1

ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ทำให้การเดินทางไปเรียนที่ประเทศจีนค่อนข้างลำบาก มหาวิทยาลัยจงหนานจึงได้ช่วยจัดการเรียนการสอนเป็นหลักสูตรออนไลน์ให้ ทั้งยังช่วยเสนอขอทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาครูภาษาจีนนานาชาติจากหน่วยงานรัฐบาลจีนให้แก่นักศึกษาด้วย ทำให้เห็นว่าทางมหาวิทยาลัยมีความใส่ใจและตั้งใจดูแลนักศึกษาของ มรภ.สงขลา เป็นอย่างยิ่ง นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยจงหนานมีชื่อเสียงในประเทศจีน มีสหสาขาวิชาและมีมาตรฐานในการจัดการศึกษา จากเหตุผลดังกล่าว มรภ.สงขลา จึงตัดสินใจทำ MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยจงหนาน เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตร ค.บ.ภาษาจีน และหลักสูตรอื่น ๆ ต่อไป

สำหรับรายละเอียดในการเรียนกับ ม.จงหนาน เริ่มเรียนวันที่ 29 สิงหาคม 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 นักศึกษาลงทะเบียนเรียน 7 รายวิชา ได้แก่ วิธีวิทยาการสอนภาษาจีน การพูดภาษาจีนในที่ชุมชน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาและวรรณคดีจีนโบราณ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการสอนภาษาจีน การวิเคราะห์แบบเรียนภาษาจีน และ ภาษาจีนในสื่อโสตทัศน์