วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12-ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ-ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา ผลิตบัณฑิตมีทักษะวิชาชีพ สอดรับความต้องการภาคเกษตร

มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา ผนึกกำลังพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงานในสถานประกอบการ มุ่งพัฒนาศักยภาพบัณฑิต เสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพ สอดรับความต้องการภาคเกษตร

รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงานในสถานประกอบการ ระหว่าง มรภ.สงขลา กับ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 ณ ห้องประชุม พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ชั้น 7 อาคารสำนักงานอธิการบดี มรภ.สงขลา ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ว่า บันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญ 3 ประการ ได้แก่ 1. เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ ระหว่างการเรียนรู้ในสถานศึกษากับการปฏิบัติงานจริง ตามสาขาวิชาชีพการจัดการเรียนการสอน ด้านสหกิจศึกษา และการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) 2. เพื่อผลิตกำลังคนพัฒนาศักยภาพทางทักษะวิชาชีพ และเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคการเกษตร 3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัยงานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม และการดำเนินกิจกรรมด้านอื่น ๆ เช่น การฝึกอบรม และการบริการวิชาการแก่สังคม เป็นต้น ตามที่ทั้งสองฝ่ายเห็นสมควร

รศ.ดร.ทัศนา กล่าวว่า ที่ผ่านมาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา ได้จัดให้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญในการสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการเกษตร สอดคล้องกับปรัชญาของ มรภ.สงขลา ในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งการที่นักศึกษาและคณาจารย์ของทางคณะฯ ได้บูรณาการความรู้ทางวิชาการ ผสมผสานเข้ากับภูมิความรู้และประสบการณ์ของทั้ง 3 องค์กรที่ร่วมลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อตัวนักศึกษา ตลอดจนมหาวิทยาลัย ในการร่วมกันทำงานพัฒนาท้องถิ่น สนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ด้าน ดร.มงคล เทพรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา กล่าวว่า หน้าที่ของมหาวิทยาลัยตามบันทึกข้อตกฉบับนี้ คือจัดให้คณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาตนเอง เพื่อ Reskill/Upskill/New Skill ในหลักสูตรตามแผนการดำเนินกิจกรรมที่ทั้ง 3 องค์กรเห็นชอบ และจัดให้มีผู้ประสานงานความร่วมมือกับสถานประกอบการ ทำหน้าที่เป็นคณะทำงานภายใต้ความร่วมมือโดยร่วมกันพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม พัฒนาสื่อการเรียนการสอน หรือกิจกรรมอื่น ๆ ตามพันธกิจ ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ตลอดจนร่วมเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน ร่วมประชุม วางแผน จัดระบบ และจัดกิจกรรมอื่น ๆ โดยจะให้ความช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน เพื่อพัฒนากำลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ และให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของข้อตกลงความร่วมมือ