วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ สธ. – อว.-สมาพันธ์เครือข่ายฯ สร้างสถานศึกษาปลอดบุหรี่

มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติฯ พร้อมมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ผนึกกำลังขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ป้องกันการเกิดนักสูบหน้าใหม่ และงดรับการสนับสนุนจากธุรกิจยาสูบทุกรูปแบบ

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ร่วมพิธีแถลงข่าวและลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ และมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ทั่วประเทศ ในรูปแบบออนไลน์ วัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือด้านนโยบายและการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่าย ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาปลอดบุหรี่

สำหรับข้อตกลงความร่วมมือของการลงนามฯ ในครั้งนี้คือ ทุกฝ่ายจะร่วมมือกันขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ โดยร่วมกันผลักดันให้มีการประกาศนโยบายเป็นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ พร้อมทั้งให้มีการจัดสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ส่งเสริมและสนับสนุนให้จัดระบบหรือกิจกรรมในการให้บริการคัดกรอง บำบัด ฟื้นฟู หรือส่งต่อผู้สูบบุหรี่ที่ต้องการเลิกบุหรี่ทุกรูปแบบตามความเหมาะสม ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร แกนนำนิสิต นักศึกษา ให้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ และปลอดปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ

รวมทั้งให้มีการสอดแทรกเนื้อหาหรือหลักสูตรการเรียนการสอน การจัดการความรู้ งานวิจัย หรือนวัตกรรม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและขับเคลื่อนสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ปฏิเสธการรับทุนอุปถัมภ์ หรือการสนับสนุนใด ๆ จากผู้ประกอบธุรกิจยาสูบ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจยาสูบ หรือองค์กรที่ได้รับทุนสนับสนุนจากธุรกิจยาสูบ รวมถึงการดำเนินกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ของผู้ประกอบธุรกิจยาสูบ หรือองค์กรที่ได้รับทุนสนับสนุนจากธุรกิจยาสูบภายใต้นโยบาย “ความรับผิดชอบต่อสังคม”