วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

มรภ.สงขลา ร่วมเวทีประชุมสร้างเครือข่ายผลักดันอุดมศึกษาไทยสู่นานาชาติ

มรภ.สงขลา ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาศึกษาไทยกับเครือข่ายนานาชาติ สร้างความเข้าใจบทบาทมหาวิทยาลัยในเวทีระดับโลก

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 ดร.นิสิตา ฤทธาภิรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร มรภ.สงขลา ให้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมแผนการดำเนินงานการสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาศึกษาไทยกับเครือข่ายนานาชาติ ณ โรงแรมอีสตินแกรนด์ พญาไท กรุงเทพฯ จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โดยคณะทำงานส่งเสริมและยกระดับสถาบันอุดมศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล ได้รับเกียรติจาก นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดการประชุม

การประชุมในครั้งนี้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายและสนับสนุนการทำงานในรูปแบบเครือข่าย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด ภายในงานมีการบรรยาย เรื่อง การพลิกโฉมมหาวิทยาลัยมีส่วนสําคัญในการพัฒนาประเทศ โดย ศ.พีระพงศ์ ทีฆสกุล ประธานคณะอนุกรรมการด้านการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Re-inventing University) และการบรรยาย เรื่อง แผนการสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับเครือข่ายนานาชาติกับการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยในเวทีนานาชาติและการชี้แจงการร่วมจัดงาน Global Sustainable Development Congress 2024 โดย รศ.รัฐชาติ มงคลนาวิน ประธานคณะทํางานส่งเสริมและยกระดับสถาบันอุดมศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล และคณะทํางานฯ

นอกจากนั้น ยังมีการบรรยาย เรื่อง การสร้างเครือข่ายความร่วมมือผ่าน International Science Partnership Fund (ISPF) โดย นางสาวอุไรวรรณ สะโมลี ผู้แทน British Council (ประเทศไทย) การบรรยาย เรื่อง UN Partnerships in Higher Education โดย นางสาวมาริสา ปัณยาชีวะ เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการประสานความร่วมมือเพื่อการพัฒนา สํานักงานผู้ประสานงานสหประชาชาติประจําประเทศไทย Ms.Young-Ran Hur, Programme Management Officer for Global Opportunities for SDGs (GO4SDGs) UN Environment Programme (UNEP) และ Ms.Faryal Khan, Programme Specialist for Education, Transformative Education Unit UNESCO Regional Office in Bangkok