วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

มรภ.สงขลา รายงานความสำเร็จโครงการแลกเปลี่ยน “ม. Sains Malaysia” พร้อมพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ สร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติ

คณาจารย์ มรภ.สงขลา รายงานผลความสำเร็จโครงการแลกเปลี่ยน ณ Universiti Sains Malaysia เผยได้ฝึกทักษะทางภาษา การตีพิมพ์บทความวิจัย การสอนเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมนำองค์ความรู้พัฒนาด้านวิชาการ สร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติ

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566 รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) พร้อมด้วย รศ.ดร.วีระชัย แสงฉาย รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ เปิดโอกาสให้ตัวแทนคณาจารย์ มรภ.สงขลา ที่เดินทางไปแลกเปลี่ยนพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยและการเรียนการสอนในต่างประเทศ ณ Universiti Sains Malaysia (USM) ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 4-12 มิถุนายน 2566 เข้าพบ ณ ห้องประชุมอรัญ ธรรมโน ชั้น 8 อาคารอำนวยการ เพื่อรายงานผลความสำเร็จที่ได้จากการเดินทางไปครั้งนี้

ทั้งนี้ อธิการบดี มรภ.สงขลา ได้กล่าวชื่นชมถึงโอกาสในการได้แลกเปลี่ยนความรู้และการเรียนการสอน ตลอดจนวัฒนธรรมความเป็นไทยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและคณาจารย์ของสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญของ มรภ.สงขลา ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อต่อยอดไปสู่การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนความร่วมมือในด้านอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อขับเคลื่อน มรภ.สงขลา ให้สามารถก้าวสู่ความเป็นสากลได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

สำหรับผลของโครงการในครั้งนี้ คณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 17 คน ต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าได้รับประโยชน์เป็นอย่างมาก ขอขอบคุณ อธิการบดี มรภ.สงขลา ที่ได้ให้โอกาสคณาจารย์เสมือนได้ใช้ชีวิตนักศึกษาในต่างประเทศ ได้ฝึกทักษะทางภาษา ทักษะการตีพิมพ์บทความวิจัยระดับนานาชาติ และทักษะการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งทั้งหมดนี้ตัวคณาจารย์ได้รับการฝึกฝนอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมที่จะกลับมาช่วยกันพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยให้เข้มแข็งขึ้นอย่างเต็มกำลังความสามารถ