วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

มรภ.สงขลา รับสมัคร นศ.ภาคปกติ ประเภทแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) รอบที่ 1 เปิดโอกาสผู้ที่มีความต้องการพิเศษ เข้าศึกษาต่อใน 3 สาขาวิชา

มรภ.สงขลา เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประเภทแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) รอบที่ 1 app ตั้งแต่บัดนี้-19 พ.ย.64 พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความต้องการพิเศษ เข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ทัศนศิลป์

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ครั้งที่ 1 รับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ http://regis.skru.ac.th/skru_app ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 โดยมีสาขาวิชาและจำนวนที่เปิดรับดังนี้ ศศ.บ.ภาษาไทย 5 คน ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ 20 คน ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ 15 คน ศศ.บ.สวัสดิการสังคม 30 คน วท.บ.ภูมิสารสนเทศ 10 คน รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบายสาธารณะและนวัตกรรมทางการบริหาร) 20 คน รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ (การจัดการปกครองท้องถิ่น) 20 คน รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย) 20 คน ศศ.บ.การพัฒนาชุมชน 50 คน

 วท.บ.วิทยาศาสตร์ประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม (ฟิสิกส์ประยุกต์) 3 คน วท.บ.วิทยาศาสตร์ประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม (เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์) 3 คน วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3 คน วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 30 คน วท.บ.ชีววิทยา 4 คน วท.บ.คหกรรมศาสตร์ 6 คน วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 4 คน วท.บ.คณิตศาสตร์ 4 คน วท.บ.เคมี 8 คน วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 5 คน ส.บ.สาธารณสุขชุมชน 10 คน วท.บ.วิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา 4 คน ทล.บ.นวัตกรรมการเกษตรเพื่อความยั่งยืน 20 คน บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10 คน บธบ.การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 15 คน บธ.บ.การตลาด 20 คน บธ.บ.การจัดการ 10 คน กจ.บ.การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 5 คน นศ.บ.นิเทศศาสตร์ 25 คน ศ.บ.พัฒนาธุรกิจ 10 คน บช.บ.บัญชี 6 คน บธ.บ.การจัดการนวัตกรรมการค้า 20 คน 32. วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 10 คน

ทล.บ.เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตพืช) 15 คน ทล.บ.เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) 15 คน ทล.บ.เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ) 15 คน ทล.บ.เทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 6 คน ศป.บ.ดนตรีไทย 4 คน ศป.บ.นาฏศิลป์และการแสดง 10 คน ศป.บ.ทัศนศิลป์ 10 คน ศป.บ.การออกแบบ 15 คน ดศ.บ.ดุริยางคศิลป์ตะวันตก 15 คน วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 10 คน อส.บ.เทคโนโลยีการผลิต 15 คน ทล.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 15 คน ทล.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) 5 คน ทล.บ.เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) 5 คน บธ.บ.นวัตกรรมการจัดการ (เรียน จ.สูตล) 34 คน ศศ.บ.การท่องเที่ยว (เรียน จ.สูตล) 34 คน ศศ.บ.การท่องเที่ยว (เทียบโอน เรียน จ.สูตล) 34 คน

นอกจากนั้น มรภ.สงขลา ยังเปิดรับนักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษ (ผู้พิการ) เพื่อเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชา ศศ.บ.การพัฒนาชุมชน 2 คน กจ.บ.การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 2 คน ศป.บ.ทัศนศิลป์ (รับเฉพาะผู้พิการทางหู) 2 คน

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากทีมแอดมินแฟนเพจงานรับเข้านักศึกษา SKRU https://www.facebook.com/skru.enrollment หรือที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรภ.สงขลา โทร. 088-398-9991