วันพฤหัสบดี, 28 กันยายน 2566

มรภ.สงขลา รับสมัคร นศ.ภาคปกติ รอบสุดท้าย ไม่ต้องสอบสัมภาษณ์

มรภ.สงขลา สงขลา เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ รอบสุดท้าย ไม่ต้องสอบสัมภาษณ์ สมัครออนไลน์ด่วน วันนี้-20 มิ.ย.64

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 4 รับตรงอิสระ (ครั้งที่ 3) ตั้งแต่บัดนี้-20 มิถุนายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ http://regis.skru.ac.th/skru_app โดยสามารถเลือกได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น จากสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้ วท.บ.ภูมิสารสนเทศ ศศ.บ.การพัฒนาชุมชน (เทียบโอน) วท.บ.วิทยาศาสตร์ประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม (ฟิสิกส์ประยุกต์) วท.บ.วิทยาศาสตร์ประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม (เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ วท.บ.เคมี วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วท.บ.วิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา ทล.บ.นวัตกรรมการเกษตรเพื่อความยั่งยืน

บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ.การตลาด กจ.บ.การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว นศ.บ.นิเทศศาสตร์ ศ.บ.พัฒนาธุรกิจ บช.บ.บัญชี วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ทล.บ.เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) ทล.บ.เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ) ทล.บ.การผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร ศป.บ.ดนตรีไทย ศป.บ.นาฏศิลป์และการแสดง ศป.บ.การออกแบบ ดศ.บ.ดุริยางคศิลป์ตะวันตก อส.บ.เทคโนโลยีการผลิต ทล.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ บธ.บ.นวัตกรรมการจัดการ (เรียน จ.สตูล) ศศ.บ.การท่องเที่ยว (เรียน จ.สตูล) ศศ.บ.การท่องเที่ยว (เทียบโอน เรียน จ.สตูล)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว วันที่ 21 มิถุนายน 2564 (เวลา 15.00 น.) ชำระเงินค่ารายงานตัวผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย วันที่ 21-22  มิถุนายน 2564 ทั้งนี้ ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์รอบที่ 1-3 แล้ว และผู้ที่มีสิทธิ์รายงานตัวของ มรภ.สงขลา จะไม่สามารถสมัครได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานรับสมัครนักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรภ.สงขลา โทร. 088-398-9991 หรือทางเพจเฟซบุ๊ก งานรับเข้านักศึกษา SKRU