วันจันทร์, 4 ธันวาคม 2566

มรภ.สงขลา รับมอบเรือยาวประเพณีจาก อบต.เกาะยอ จับมือร่วมอนุรักษ์เรือยาวเพื่อการศึกษา ต่อยอดสู่กีฬาแห่งชาติ

มรภ.สงขลา รับมอบ 2 เรือยาวประเพณีจาก อบต.เกาะยอ จับมือร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟู ให้อยู่คู่ท้องถิ่น ควบคู่พัฒนาศักยภาพนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันเรือยาว ต่อยอดสู่กีฬาแห่งชาติ  

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) พร้อมด้วย อาจารย์พิเชษฐ์ จันทวี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิทยาเขต อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ดร.บรรจง ทองสร้าง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาจารย์กมลนาวิน อินทนูจิตร รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.สงขลา นายไพโรจน์ รัตนภิรมย์ ประธานกรรมการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ นายเฉลิมวุฒิ เกษตรสมบูรณ์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา และ นายรัชต สำราญชลารักษ์ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา เข้าร่วมพิธีรับมอบเรือยาวประเพณีจำนวน 2 ลำ จากองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ (อบต.เกาะยอ) โดยมี นายณลิต พรหมมา ปลัด อบต.เกาะยอ รักษาราชการแทนนายก อบต.เกาะยอ พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมส่งมอบ

รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา กล่าวว่า การมอบเรือยาวประเพณีให้แก่ มรภ.สงขลา ในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ทางมหาวิทยาลัยนำไปดูแล บำรุงรักษา อนุรักษ์ไว้เพื่อการศึกษา และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเรือยาวให้แก่ผู้ที่สนใจ ได้ร่วมฟื้นฟูและส่งเสริมประเพณีการแข่งขันเรือยาวของจังหวัดสงขลา ให้คงอยู่สืบต่อไป นอกจากนั้น ยังเป็นการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา มรภ.สงขลา ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ต่อยอดสู่กีฬาแห่งชาติ ซึ่งหลังจากนี้ มรภ.สงขลา นำเรือพายที่รับมอบจำนวน 2 ลำ ลากไปซ่อมบำรุงโดยช่างซ่อมประกอบเรือ ณ วัดท่านางหอม ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา