วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

มรภ.สงขลา รับมอบประกาศนียบัตร “Digital ID by TUC-CA Ready Award” ในฐานะหน่วยงานที่ได้รับใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ Thai University Consortium

มรภ.สงขลา รับมอบประกาศนียบัตร Digital ID by TUC-CA Ready Award ในฐานะเป็นหน่วยงานที่ได้รับใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ Thai University Consortium Certification Authority ในงาน WUNCA ครั้งที่ 43 สํานักวิทยบริการฯ นำทีมบริหารร่วมเวทีกำหนดแนวทางดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 รศ.ดร.วีระชัย แสงฉาย รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ รับมอบประกาศนียบัตร Digital ID by TUC-CA Ready Award ในฐานะเป็นหน่วยงานที่ได้รับใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ Thai University Consortium Certification Authority มอบโดย ศ.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินกิจการบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 43 (WUNCA 43) ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2566 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

งานในครั้งนี้มีผู้บริหารจากสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.สงขลา นำโดย อาจารย์เสรี ชะนะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมคณะ เข้าร่วมงาน เพื่อร่วมกำหนดแนวทางในการดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (Uninet) ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลของเครือข่ายการศึกษาและวิจัยนานาชาติ ทั้งในด้านเครือข่ายสารสนเทศและเนื้อหา (Content) บนเครือข่ายฯ รวมถึงกิจกรรมการวิจัยและการพัฒนาของสถาบันที่เป็นสมาชิกเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา เพื่อร่วมกันสรรหาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาใหม่ๆ และทันสมัย นอกจากนั้น ยังเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านระบบเครือข่ายสารสนเทศระหว่างกลุ่มสมาชิก ตลอดจนเป็นเวทีในการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้แก่ผู้เข้าร่วมงานอีกด้วย