วันพุธ, 6 ธันวาคม 2566

มรภ.สงขลา ยกระดับบุคลากรดิจิทัลทางการศึกษา สู่ระดับนานาชาติ

สำนักวิทยบริการฯ มรภ.สงขลา จับมือ มรภ.สวนสุนันทา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดึงอาจารย์ทางคอมพิวเตอร์อบรมหลักสูตรทักษะดิจิทัลพื้นฐานและทักษะขั้นสูงเฉพาะทาง พัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัลทางการศึกษาในบริบทประเทศไทย สู่ระดับนานาชาติ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) นำโดย อาจารย์เสรี ชะนะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ จัดโครงการต้นแบบระบบการอบรมกลุ่มหลักสูตรทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็น และทักษะขั้นสูงเฉพาะทาง เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัลทางการศึกษา ในบริบทประเทศไทย โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัลทางการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับระดับสากล ด้วยการจัดหลักสูตรการอบรมที่เป็นมาตรฐานสากล และได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ในการวัดผลในหัวข้อหลักสูตรอบรม “ทักษะดิจิทัลขั้นสูงเฉพาะทางสำหรับบุคลากรทางการศึกษาและการสอบรับรองทักษะดิจิทัลตามมาตรฐานสากล ICDL”

สำหรับโครงการที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ดำเนินการภายใต้ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็นแม่ข่ายในการจัดโครงการ โดยเน้นให้อาจารย์ที่สอนทางด้านคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ทั้ง 5 แห่ง เข้าร่วมอบรม ซึ่งในส่วนของ มรภ.สงขลา มีอาจารย์เข้าร่วมการอบรมดังกล่าวงานระบบ On-Site จำนวน 20 คน

ทั้งนี้ หลักสูตรที่อบรม อาทิ Computer & Online Essentials, Application Essentials,Online Collaboration,  ICT in Education, ICT in Education ทักษะดิจิทัลขั้นสูงเฉพาะทางสำหรับบุคลากรทางการศึกษา, แหล่งเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสอนในรูปแบบต่าง ๆ และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ยุคดิจิทัล โดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2565 ณ ห้องปฏิบัติการ Language Lab1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.สงขลา