วันจันทร์, 4 ธันวาคม 2566

มรภ.สงขลา ยกระดับคุณภาพการศึกษา ร.ร.สังกัด สพฐ. ร.ร.ตชด. ร.ร.กองทุนฯ จัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาทักษะอ่านเขียน สอดคล้องความต้องการชุมชน

คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียน ตชด. โรงเรียนกองทุนการศึกษา ร่วมวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาทักษะนักเรียนอ่านออกเขียนได้ สอดคล้องความต้องการชุมชน

ผศ.ดร.ศรุติพงศ์ ภูวัชร์วรานนท์คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา)  เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้คณะครุศาสตร์จัดประชุมคณะกรรมการ ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโรงเรียนกองทุนการศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะกรรมการดำเนินงาน รวม 104 คน วัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการ สร้างความเข้าใจสำหรับวางแผนและเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการประจำปีงบประมาณ 2565 ตลอดจนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวางแผนการจัดกิจกรรมด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ คุณธรรมจริยธรรม พัฒนาทักษะด้านการอ่านและการเขียนของนักเรียน ในเขตพื้นที่การศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ

 สำหรับปีงบประมาณ 2565 คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา รับผิดชอบโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโรงเรียนกองทุนการศึกษา ดูแลโรงเรียนในพื้นที่ จ.สงขลา พัทลุง สตูล และ ตรัง โดยมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา ได้แก่ กิจกรรมการอบรมเพื่อพัฒนาครูผู้สอน กิจกรรมพัฒนาทักษะของนักเรียน กิจกรรมพัฒนาห้องแหล่งเรียนรู้ให้กับโรงเรียน กิจกรรมค่ายวิชาการสำหรับนักเรียน และกิจกรรมการผลิตสื่อวีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอน เพื่อสนองพระบรมราโชบายฯ และเพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และครู สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ซึ่งจะส่งผลให้การยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน ตลอดจนคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้พัฒนาขึ้นและนักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมตามบริบทของแต่ละโรงเรียน

ทั้งนี้ การดำเนินการของคณะครุศาสตร์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 ที่ผ่านมา คณะทำงานร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเก็บข้อมูลการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งพัฒนาครูผู้สอนทั้งด้านวิชาการ และการสร้างแรงจูงใจในการทำงานร่วมกัน พร้อมกันนี้ คณะครุศาสตร์ยังจัดกิจกรรมสร้างแรงจูงใจ กิจกรรมค่ายวิชาการ และเติมเต็มเนื้อหาด้านการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย โดยได้จัดอบรมให้ความรู้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่จัดกิจกรรมค่ายวิชาการให้กับนักเรียนในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้น ยังตอบสนองพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของครูและนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ได้อีกทางหนึ่งด้วย