วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

มรภ.สงขลา ยกระดับครู ตชด. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เพื่อการใช้ห้องสมุด

สำนักวิทยบริการฯ มรภ.สงขลา จัดอบรม “การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เพื่อการใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้” พัฒนาศักยภาพครูโรงเรียน ตชด.43 พื้นที่ จ.สงขลา พัทลุง สตูล ตรัง ขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างนักอ่านรุ่นเยาว์ สนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เพื่อการใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้” ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โดยมี รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี มรภ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด วิทยากรโดย อาจารย์สุกานดา จันทวี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.สงขลา นางสาวสมศรี หวันชิตนาย บรรณารักษ์ชำนาญการ นายกอบศักดิ์ ณ นคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และทีมงานห้องสมุด ร่วมจัดกิจกรรมให้แก่ครูโรงเรียน ตชด. สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 ในพื้นที่ จ.สงขลา พัทลุง สตูล และ ตรัง จำนวน 15 โรงเรียน ซึ่งในช่วงท้ายของการอบรม อาจารย์เสรี ชะนะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ได้กล่าวปิดโครงการและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม

รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี มรภ.สงขลา กล่าวว่า มรภ.สงขลา เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีพันธกิจสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนอย่างต่อเนื่องเสมอมา จึงได้มอบหมายให้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยงานวิทยบริการ ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และเป็นแหล่งสารสนเทศสำคัญที่จะนำให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวเพื่อเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 จัดโครงการในครั้งนี้ขึ้น วัตถุประสงค์เพื่อให้ครูโรงเรียน ตชด. ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลห้องสมุด มีความรู้ ความเข้าใจและมีสมรรถนะในการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการใช้ห้องสมุด ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ และมีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยมีแนวคิดเพื่อผลักดันให้ผู้เรียนเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต เริ่มต้นด้วยการมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และมีกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุดที่จัดอย่างต่อเนื่อง

ด้าน อาจารย์เสรี ชะนะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.สงขลา กล่าวว่า โครงการที่จัดขึ้นในครั้งนี้ตอบสนองพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของครูและนักเรียนในโรงเรียน ตชด. นอกจากนั้น การจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มีความสำคัญต่อการดำเนินงานของห้องสมุด เพราะหากห้องสมุดมีสถานที่และทรัพยากรสารสนเทศที่ดีแต่ขาดผู้เข้าใช้ ห้องสมุดนั้นก็ไม่มีคุณค่าแต่อย่างใด เพราะฉะนั้น การที่บรรณารักษ์สามารถดำเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับผู้เรียนหรือผู้ใช้ จะทำให้บุคคลเหล่านี้ให้ความสนใจเข้าใช้ห้องสมุดมากขึ้น และกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความสำคัญต่อไป