วันพุธ, 6 ธันวาคม 2566

มรภ.สงขลา มอบรางวัลแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ด้านพัฒนางาน ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย

มรภ.สงขลา มอบรางวัลผู้ชนะการประกวดแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปีการศึกษา 2563 ด้านการพัฒนางาน ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ มรภ.สงขลา ปีการศึกษา 2563 (27 พฤษภาคม 2564) โดยมีหน่วยงานและบุคลากรที่ได้รับรางวัล ดังนี้

ด้านการพัฒนางานรางวัล Best Practice จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ ผลงานเรื่อง ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดย นางจิราภรณ์ บัวจันทร์ และ นายเอกชัย เบ่าอุบลย์ รางวัล Good Practice จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ 1. ผลงานเรื่อง ระบบสารสนเทศเพื่อบริการจัดการงานประชุมวิชาการ (Conference) สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย นายธนภัทร เจิมขวัญ 2. ผลงานเรื่อง รายงานผลสอบดิจิทัลด้วย Dashboard สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย นายสรายุทธ กูลเกื้อ รางวัลการเข้าร่วมงาน (Participant) จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ 1. ผลงานเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ โดย ผศ.ดร.สุระพรรณ์ จุลสุวรรณ์ 2. ผลงานเรื่อง การประมาณการรายรับและงบประมาณการรายจ่ายตามแผนสำนักงานอธิการบดี โดย นางสาวสมจิต โชติรัตน์

ด้านการเรียนการสอน รางวัล Best Practice จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ผลงานเรื่อง การจัดทำชุดทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ELLIS Online  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนายสมศักดิ์ เหลาะเหม รางวัล Good Practice จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ผลงานเรื่อง การจัดการเรียนการสอนรายวิชาบรรยายใน Google Classroomแบบใช้วิจัยเป็นฐาน โดย ผศ.ดร. สุระพรรณ์ จุลสุวรรณ์

ด้านการวิจัย ไม่มีรางวัล Best Practice และ Good Practice รางวัลการเข้าร่วมงาน (Participant) จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ผลงานเรื่อง การบูรณาการงานวิจัยและกับการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดย ผศ.ดร.ศรัณย์ ณรงค์กูล